Farsi Translations

ترجمھ فارسي


،ناریدم ،تاهابتشا و عفر ياهوگلا هطلس هنارگ
Leaders, Mistakes, and Discharging Oppressor Patterns
Aurora Levins-Morales

بحران آب و هوا در آفریقا
The Climate Crisis in Africa
"WK"

فکر کن-و-گوش کن
The Think-and-Listen
Tim Jackins

حرکت رو به جلو در زمان هاي مغشوش و آشفته
Moving Forward in Confusing Times
Tim Jackins

اولویت هاي من
My Priorities
Diane Shisk

تاریخچه من در آرسی
My History in RC
Marlene Melfor

جدا سازي رهایی مردم بومی- اهلی و
مردم بومی -ساکن از کار روي نژاد پرستی که مردم اکثریت جهانی را هدف قرار داده است

Uncoupling Native and Indigenous Liberation from the Work on Racism Targeting Global Majority People
Marcie Rendon

انسان ها چقدر میتوانند به هم مرتبط باشند؟
How Connected Can Humans Be
Tim Jackins

شروع به اجراي »هدف واحد« درمورد اقلیم 
Beginning to Implement the Unified Goal on the Climate
Diane Shisk

تفکر انعطاف پذیر درمیان عدم قطعیت
Flexible Thinking Amid Uncertainty
Iliria Unzueta

»تداوم بخشیدن به کل حیات« درCOP27
Sustaining All Life at COP27
Janet Kabue

بیش از یک بُعد بقلم: هاروی جکینز
More Than One Dimension
Harvey Jackins

“ من تصمیم گرفتم زندگی خودم را به کمال برسانم “
I Choose to Live My Life to the Fullest
B--

امید
Hope
Diane Shisk

پایان دادن به نژادپرستی سفید پوستان
Ending White Racism
Dvora Slavin

تخلیه کردن آزردگی های تسلط و چیرگی،
Discharging Patterns of Domination
Tim Jackins

کار روی آزردگیهای سلطه گرانه نوشته: جوان بریشخص مرجع جهانی برای کاتولیک ها استمفورد، کنتیکات، آمریکا.
Working on Oppressor Material
Joanne Bry

پاسخ به توسعه مداوم همه گیری کووید بقلم تیم جکینز
Responding to the Continuing Developments of the COVID Pandemic
Tim Jackins

جهانی را تصور کنید که بدون خشونت علیه زنان باشد
Imagine a World Without Violence Against Women
Notes by Liz Araujo on talk by Azi Khalili

تآثیر بحران آب و هوا بر مردم بومی، سیاه پوستان و ساکنان جزایر اقیانوس آرام.
The Impact of the Climate Crsis on Indigenous People, Black People, and Pacific Islanders
Darlene Daniels, Barbara Love, Teresa Enrico

ما به این ابزار رهایی بخش نیاز داریم
We Need This Liberation Tool
Chioma Okonkwo

بازیابی کردن ذهن خلاقم
Reclaiming My Creative Mind
Marlene Melfor

بازگشت از تبعید
Coming Back from Exile
Tim Jackins

درباره نژاد پرستی
About Racism
Janet Kabue

هیچ دشمنی وجود ندارد
No Human Enemies
Azadeh Khalili

به اتفاق هم با سیاست های غیر منطقی مخالفت کنیم
Opposing Irrational Policies Together
Tim Jackins

فرزند پروری در زمان فراگیری
Parenting During the Pandemic
Anonymous

“نیش صدا“ هایی درباره بحران اقلیمی
“Sound Bites” on the Climate Crisis
Marcie Rendon

دستیابی و رسیدن به ذهن های بسیاری از مردم
Reaching Many People’s Minds
Tim Jackins

کلاس آرسی در باره کووید-۱۹
A Class on COVID-19
Kathleen Hamilton

یادگیری از کارگاه هایی در اوگاندا شمالی
Learning From Workshops in Northern Uganda
Pamela Haines

تدریس آرسی در یک زمان فروپاشی
Teaching RC in a Time of Collapse
Diane Shisk

متمرکز ماندن روی چیزھای خوب زندگی
Staying Focused on Good Things in Life
Janet Foner

دانش و قدرت کارگران تولید-مستقیم نوشتھ: دان نیکرسون
The Knowledge and Power of Direct Production Workers
Dan Nickerson

تغییرات اقلیمی نزد شما در حال بروز است
Climate Change is Happening to You
Marcie Rendon

بھ چالش کشیدن تنھایی و انزوا
Challenging Isolation
Tim Jackins

با فرستادن پیغام و پیام، روابط کارگاهی را حفظ کردن
Using Texts to Maintain Workshop Connections
Josh Feyen

تفکر و عمل کردن در مقابل ستم و سلطه
Thinking and Acting in the Face of Oppression
Jen Wexler

نژاد پرستی، نژاد پرستی درونی شده، و تغییرات اقلیمی
Racism, Internalized Racism, and Climate Change
Barbara Love

هویت
Identity
'Jeanne D'Arc'

RC وارد کردن طبقه کارگر به
Bringing Working-Class People into RC
Tim Jackins

با معرفی افرادی که به آنها نزدیک هستیم، RC را بسازیم
Building RC by Bringing in People We Are Close To
Eric Braxton

به دوستان RC آموزش دادن
Teaching Friends RC
Tresa Elguera

حمایت از تدریس یک-به-یک
Supporting One-on-One Teaching
Michael Levy

تکمیل یک پیروزی دوران نوزادی
Completing an Early Triump
Tim Jackins

 ایجاد شرایط
Creating the Conditions
Katie Kaufman

یک طرح و برنامه کوتاه برای
Climate Change Draft Program

حمایت و پشتیبانی از مسلمانان
Being Allies to Muslims
Sujata Maini

RC یک نیاز جدید برای معلمان
A New Requirement for RC Teachers
Tim Jackins

همکاری «اشخاص مرجع جهانی رهاسازی» برای پایان دادن به تبعیض-طبقاتی
ILRPs Working Together to End Classism

RC یادگیری در مورد تغییرات آب و هوا دریک کلاس اصول آموزشی
Learning about Climate Change in an RC Fundamentals Class
Sarah Christensen, Karen W, Eric Swanson

توجه کردن
Paying Attention
Harvey Jackins

ایجاد نمودن ابتکار عمل لازم
Taking a Needed Initiative
Tim Jackins

جوانان، آکتیویسم (کنشگری)، و تغییرات اقلیمی
Young People, Activism, and Climate Change
Jenny Sazama

یک فرصت بیسابقه
An Unprecedented Opportunity
Barbara Love, Tim Jackins

مرگ و مردن، زندگی و زنده ماندن ، و کوید- ۱
Death & Dying, Life & Living, and COVID-19
Joan Karp

نیاز برای تغییر
The Need for Change
Tim Jackins

فکر کن و گوش کن » توانایی و قدرت
The Power of Think-and-Listens
Pamela Haines

تدریس یک کلاس اصول آرسی به طریق آنلاین
Teaching a Fundamentals Class Online
Pamela Mears

آیا اکنون میتوانیم اقدام کنیم؟
Can We Move Now?
Tim Jackins

کارگاهی برای زنان مجرد
The Single Women's Workshop
Diane Balser

مردان د مربارزه برای خود
Men Fighting for Themselves
Tim Jackins

تغییردادن افكارمان
Changing Our Minds
Tim Jackins

ما چرا تغییرات اقلیمي را در اولویت قرار میدهیم
Why We Prioritize Climate Change
Diane Shisk, Tim Jackins

تداوم كل حيات
Sustaining All Life
Diane Shisk and others

منابع و اطلاعات برای افزایش
Resources for Increasing Our Awareness about Climate Change
Diane Shisk

اهداف جامعه آر سی RC- ۲۰۰۱-۲۰۰۵-۲۰۱۳
RC Community Goals 2001, 2005, 2013

رهاسازی
Liberation Overview
Dan Nickerson and others

روابط انسانی و رابطه جنسی
Human Connections and Sex
Tim Jackins

چیزهای سخت خیلی پیشتر ها رخ داده اند
Hard Things Happened Long Ago
Tim Jackins

 فشار برای تغییر
Pushing for Change
Tim Jackins

مرور کردن دوران کودکی ام
Revisiting My Childhood
Alfred Oryem

ما میتوانیم یک جهان غیر-استثماری را اداره کنیم
We Can Make a Non-Exploitative Society Work
Harvey Jackins

صنایع جنسی ( سکسی ) و آرسی
The Sex Industries and RC
Joan Karp

اقتصاد محبت و مهربانی نوشته: ترسا انریکو
An Economy of Caring
Teresa Enrico

ادامه توسعه مدیریت در آرسی RC
Continuing to develop RC Leadership
Tim Jackins

پایان دادن به سرمایه داري
Ending Capitalism
Julian Weissglass

برنامه پنج-ساله براي پایان دادن به وضعیت
A Five Years Plan to End the Climate Emergency
Diane Shisk

کاري که ما سعی داریم انجام دهیم
What We Are Trying to Do
Tim Jackins

افراد زیر سی و پنج سال، و تبعیض طبقاتی
People Aged Under Thirty-Five, And Classism
"Kathleen Fitzgerald"

صحبت با کودکان درمورد حوادث غم انگیز
Talking to Children About Tragic Events
Marya Axner

فروپاشی جوامع سرمایه داري
The Collapse of Capitalist Societies
Harvey Jackins

 

 One free copy of these articles may be printed or downloaded for personal use. If multiple copies are to be shared (via print or electronically), at least fifty cents ($0.50 U.S.) per copy of the article must be paid to Rational Island Publishers. Other translations into Farsi are listed in the back of Present Time and available for purchase through our online store.

TRANSLATIONS AVAILABLE THROUGH RATIONAL ISLAND PUBLISHERS

The Human Side of Human Beings                      
                                                              جنبه انسانی بشر

Paper: $4  ISBN 0-913937-92-4

Fundamentals Manual                          
                                                              اصول آموزشی مشاوره متقابل

Paper: $6  ISBN 1-885357-18-4

How “Re-evaluation Counseling” Began    
                                                            مشاوره متقابل چگونه شروع شد؟

Paper: $2  ISBN 1-885357-49-4

How Parents Can Counsel Their Children   
                                      چگونه والدین می توانند با فرزندان خود مشاوره کنند؟
by Tim Jackins
Paper: $4  ISBN 978-1-58429-026-1

An Introduction to Co-Counseling            
                                                         مقدمه ای بر مشاوره متقابل
by Dan Nickerson
Paper: $1  ISBN 1-885357-41-9

You may order these from our online store: Rational Island Publishers


Last modified: 2024-05-01 16:37:50+00