News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

De huidige situatie in de Verenigde Staten

(The Current Situation in The United States)

E-mail aan de HC Broadcast-list d.d. 14-01-2021

Tim Jackins

 

Beste HC-ers,

De gebeurtenissen in de Verenigde Staten tonen nogmaals de moeilijkheden aan die onze samenleving ondervindt om overeind te blijven. Steeds meer ongelijkheden en onrechtvaardigheden komen op grote schaal aan het licht. Deze zijn altijd gebruikt om het huidige economische systeem en de vele bestuurslagen in dit land in stand te houden. Pogingen om vol te houden dat dit systeem voor mensen goed werkt, klinken steeds holler. Er moet een einde komen aan onrecht en uitbuiting, en de maatschappij die daarop gebaseerd is moeten we achter ons laten. 

De economische en juridische structuren van dit land trachten de uitbuiting en de irrationele behandeling van mensen te rechtvaardigen. Ook proberen ze de mate waarin deze onderdrukking en onrechtvaardigheid kunnen blijven bestaan tot op zekere hoogte in te perken. Maar naarmate de ongelijkheid in de samenleving toeneemt, wordt het irrationele karakter ervan duidelijker zichtbaar en erger. De eensgezindheid over het indammen van irrationaliteit en hebzucht in het reilen en zeilen van de samenleving is uitgehold. Er worden steeds meer irrationele en onmiskenbaar onderdrukkende stappen gezet. Het helpt zeker als er een minder irrationeel pad wordt gekozen, maar dat verandert niets aan de fundamentele irrationaliteit en de uitbuiting van de samenleving.  

De Amerikaanse samenleving en de overheid mogen op dit moment dan wel gekozen hebben voor een minder irrationele koers, maar dat lost de aanhoudende problemen niet op. Onderdrukking en uitbuiting moeten nog steeds aangepakt en beëindigd worden. 

Mensen die HC gebruiken om hun denkvermogen en steeds rationelere gedachten terug te krijgen, hebben geweldige kansen. Wij herkennen waar onze niet-ontladen pijnpatronen ons aanzetten tot irrationeel denken en gedrag, actief en passief. We kunnen ontladen over deze patronen en meer helderheid krijgen in ons oordeel. We kunnen de huidige situatie steeds duidelijker zien en beslissingen nemen over hoe we ermee omgaan. Hiermee kunnen we zowel onszelf en anderen beschermen, als onze samenleving helpen veranderen in een meer rationele en zorgzame samenleving.  

Het is een lange-termijnproject om deze veranderingen voor elkaar te krijgen. Dat zal onze voortdurende en gezamenlijke denkkracht en inspanningen vergen. Als we ons afzijdig houden en passief zijn, vertraagt dat onze gezamenlijke vooruitgang alleen maar. We moeten steeds meer mensen bereiken met het instrumentarium dat we hebben ontwikkeld, zodat ook zij zich kunnen bevrijden van verwarring van niet-ontladen pijn. Dit betekent ook dat we mensen bereiken die er heel anders over denken dan wij.

De recente gebeurtenissen in Washington, D.C. worden door de media gebruikt om mensen over elkaar te restimuleren.  Het klopt niet om de mensen die het Capitool hebben bestormd als representatieve aanhangers van de huidige president te beschouwen. Veel mensen die op de huidige president hebben gestemd zijn heel lang economisch uitgebuit en genegeerd door de Amerikaanse regering. De pijn die ze door die slechte behandeling is aangedaan wordt in de huidige situatie gemanipuleerd, maar de onrechtvaardigheden zijn en blijven echt.  

Om de samenleving vooruit te helpen moeten we ons niet afkeren van deze mensen, ze niet negeren, kleineren of vergeten. Het is beter om te begrijpen hoe ze zijn en worden mishandeld, onderdrukt en uitgebuit. We moeten ons verzetten tegen hun slechte behandeling, en die veranderen. En we moeten een begin maken met deze mensen te voorzien van de middelen waarmee ze kunnen herstellen van die pijn. Dit moeten we uiteindelijk doen om de samenleving te krijgen die we wensen. Hoe eerder we die richting op gaan, hoe eerder we die samenleving kunnen bereiken. 

Met liefs en waardering,

Tim


Last modified: 2021-06-01 12:29:59+00