Στόχος για τη Φροντίδα του Περιβάλλοντος

 Υιοθετήθηκε το 2013 στο Παγκόσμιο Συνέδριο
των Κοινοτήτων Συμπαράστασης

Τα μέλη της Κοινότητας της Σ.Α. να δουλεύουμε για να αποκτήσουμε πλήρη επίγνωση της ταχείας και συνεχούς καταστροφής του περιβάλλοντος της Γης. Να εκτονώσουμε οποιαδήποτε οδύνη μας εμποδίζει να αποκτήσουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης αυτής και να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντός μας.

Οι οδύνες έχουν αναγκάσει τους ανθρώπους να καταπιέζουν ο ένας τον άλλον και να ασκούν καταστροφικές πολιτικές ενάντια σε όλον τον πλανήτη. Μια ολοκληρωμένη λύση θα απαιτήσει τον τερματισμό των διαιρέσεων μεταξύ των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, το τέλος όλων των μορφών καταπίεσης.

Η αποκατάσταση και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι κάθε ομάδας ανθρώπων που έχει υλικά προνόμια σε σχέση με άλλους. Μπορούμε και πρέπει να θεραπευτούμε από κάθε οδύνη που μας οδηγεί στο να καταστρέφουμε το περιβάλλον στην προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από τα ατέρμονα συναισθήματα που μας κάνουν να νοιώθουμε την ανάγκη για περισσότερους πόρους.


Last modified: 2023-04-15 09:24:12+00