News flash

Videos of SAL/UER Climate Week events

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through July 2021

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

הנקודה הרביעית – או "נקודת האפס"

הרווי ג'קינס

הופיע בספר "Start Over Every Morning

תרגום : אליעזר קלאי

הבהרת ה"שלושת הנקודות שיועצת אמורה לנקוט, כדי לעזור לנועץ לפרוק" הובילה באופן כללי לשיפור גדול בכל מקום. ושלוש הנקודות הן :

  1. שים לב לנועץ במידה מספקת כדי לראות בבירור מהי המצוקה שלו.
  2. חשוב על כל הדרכים האפשריות כדי לסתור את המצוקה.
  3. סתור אותה במידה מספקת – הנועץ תמיד יפרוק.
  4. בחינת הייעוץ הטוב ביותר שאנו רואים שמתרחש, וסקירת כמה דיונים (במיוחד במפגש של רכזים ורכזות אזוריות ורכזות בינלאומיות שהתקיים ביולי), הובילו למסקנה שמתבקשת להוסיף נקודה רביעית, המקדימה את שלושת האחרות, אך אינה מפחיתה כלל מחשיבותן. אני מציע שנקרא לנקודה זו נקודת האפס, (בהשאלה מעולם המחשבים), כך שהמאמר ייקרא כך:

 

ארבעה דברים שהיועץ אמור לבצע כדי לעזור לנועץ להגיח

0.      זכור שמטרת היועץ בזמן סשן היא לדאוג לכך שהנועץ יגיח באופן מלא, וגם זכור שהנועצת בטבעה היא בעלת אינטליגנציה עצומה, בעלת ערך, בעלת כושר החלטה ובעלת עוצמה ובו בזמן היא זקוקה לסיוע כדי להגיח ממצוקות. בפרט שים לב בתחומים בהם הנועצת המסוימת הזו מוכשרת ומתפקדת היטב ובאופן אלגנטי.

1.      שים לב לנועצת במידה מספקת כדי לראות בבירור מהי המצוקה שלה.

2.      חשוב על כל הדרכים האפשריות כדי לסתור את המצוקה.

3.      סתור אותה במידה מספקת – הנועצת תמיד תפרוק.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hebrew Translation of   "The Four Point"  - Harvey Jackins – "Star Over Every Morning"

Copyright 2002 © Rational Island Publishers

 

All rights reserved


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00