Doelstellingen aangenomen op de wereld conferentie van 2017

(Goals Adopted at the 2017 World Conference)

 

Ons doel is om een eind te maken aan het klassisme

Daarvoor moeten wij, de leden van de HC-gemeenschap, onszelf ertoe verbinden het volgende te doen om een rationele maatschappij, die vrij is van uitbuiting, naderbij te brengen:

  • Relaties opbouwen met, en leren van mensen uit economische klassen die ondervertegenwoordigd zijn in onze gemeenschap, maar die wel de meerderheid uitmaken van de wereldbevolking: het deel van de arbeidersklasse dat werkt in de directe productie van goederen en diensten, en mensen die in armoede leven.
  • Daadwerkelijk aan deze mensen de theorie en praktijk van HC in handen geven en hun leiderschap aanmoedigen, ondersteunen en volgen.
  • Onder ogen zien, ontladen en aanpakken van elk pijnpatroon dat ons doet geloven dat sommige levens belangrijker zijn dan andere, van elk pijnpatroon dat maakt dat we economisch voordeel proberen te krijgen ten koste van elkaar en van elk pijnpatroon dat maakt dat we in beslag genomen worden door het irrationeel najagen van comfort en veiligheid.
  • Ontladen tot we de klassenmaatschappij en haar diepgewortelde destructieve aard volledig begrijpen en dit begrip op onze eigen manier aan anderen overbrengen.

Eliminating Classism

That the members of the RC Community, in order to move toward a rational society free of exploitation, commit ourselves to do the following:

  • Build connections with and learn from members of economic classes that are underrepresented in our Communities yet who represent the majority of the world’s people—the sector of the working class engaged in the direct production of goods and services, and poor people
  • Get the theory and practice of RC into their hands and encourage, support, and follow their leadership
  • Face, discharge on, and challenge any distress that causes us to believe that some lives are more important than others, to seek economic advantage over one another, or to be preoccupied with irrationally seeking comfort and security
  • Discharge toward a full understanding of the class society and its inherently destructive nature and communicate this understanding to others in our own way.

 

Ons doel is om goed te zorgen voor het milieu

Daarvoor moeten wij, de leden van de HC-gemeenschap, ons uitgebreid op de hoogte stellen van de duidelijk aangetoonde en voortdurend toenemende schade aan het milieu en alles wat leeft. Met name geldt dit voor de klimaatverandering, die het gevolg is van de, door menselijk handelen veroorzaakte, voortdurend stijgende temperatuur.

Daarvoor moeten we elk pijnpatroon dat onze zoektocht naar duurzame oplossingen belemmert onder ogen zien en ontladen, en eveneens een eind maken aan het onderdrukkende en uitbuitende karakter van onze samenleving. We moeten besluiten om niet te handelen naar pijnpatronen, maar ze ontladen en ertegenin gaan, zodat ze ons niet langer verhinderen om te bepalen welke grote, radicale en onmiddellijke stappen gezet moeten worden om een eind te maken aan het aanrichten van deze schade. Pijnpatronen mogen ons niet langer beletten ons goed te organiseren en opruiende acties te voeren, zodat regeringen en bedrijven die maatregelen ook overnemen en uitvoeren.

Daarvoor moeten we iedereen bij dit werk betrekken, in het bijzonder onderdrukte gemeenschappen, die op dit moment de meeste door klimaatverandering veroorzaakte schade ondervinden.

Care of the environment

That members of the RC Community become knowledgeable of the clear evidence of the continually growing damage to the environment and all life forms, especially the climate change resulting from the ever-rising temperatures caused by human activity.

That we face and discharge any distress that interferes with our finding sustainable solutions, including the ending of the oppressive and exploitative nature of our societies. That we decide, discharge, and act against any distress that inhibits us from determining immediate steps, as large and radical as necessary, to end this damage, and from organizing and agitating for their adoption by governments and industries.

That we do this work together with everyone, especially oppressed communities which are currently experiencing the most damage from climate change. 


 

Ons doel is om op te komen voor het bestaan en het leiderschap van inheemse volkeren

Daarvoor moeten wij, de niet-inheemse leden van de HC-gemeenschap, ontladen om te herstellen van de gevolgen van elk vroegere en huidige uitroeiingsbeleid dat door mensen is uitgevoerd op inheemse volkeren.

Daarvoor moeten we ons in het hier en nu verzetten tegen dit uitroeiingsbeleid en ervoor zorgen dat er een einde aan komt.

Daarvoor moeten we elke pijn ontladen die ons verhindert om van het leiderschap van inheemse mensen te leren, dit leiderschap te ondersteunen en te volgen, in het besef dat wij allen het land van deze volkeren bezetten en hun natuurlijke rijkdommen gebruiken.

Backing Indigenous Existence and Leadership

That non-Indigenous members of the RC Community work to heal from the effects of all past and current genocidal policies that humans have enforced on Indigenous peoples.

That we stand against and work to end these policies of genocide in the present.

That we discharge any distresses that interfere with our ability to learn from, support, and follow the leadership of Indigenous peoples, whose lands we all occupy and use resources from.


 

Jonge mensen en jongvolwassenen

Ons doel is dat de leden van de HC-gemeenschap zich inzetten voor een wereld waarin het denken van jonge mensen gerespecteerd wordt en centraal staat in beslissingen die hun leven en de wereld beïnvloeden. Het is een belangrijk onderdeel van het opbouwen van de HC-gemeenschap om meer jonge mensen en jongvolwassenen de beschikking te geven over de theorie en de praktijk van HC.

Jonge mensen en jongvolwassenen moeten de verinnerlijkte onderdrukking aanpakken die hen gescheiden houdt van volwassenen en van elkaar, en die ze beperkt in het nemen van initiatief, in leiderschap en in het opbouwen van de HC-gemeenschap. Volwassenen, inclusief jongvolwassenen, moeten de belangrijke rol erkennen die zij kunnen spelen als bondgenoten in de bevrijding van jonge mensen en hierover ontladen.

Wij in de HC-gemeenschap moeten onszelf sterk maken voor de groei en de ondersteuning van jong leiderschap door de hele HC-gemeenschap heen, en volwassenen moeten ontladen over de pijnpatronen die hen verhinderen om een band op te bouwen met jongere mensen en om hun leiderschap te ondersteunen. Alle counselers moeten werk doen om te herstellen van hun eigen ervaringen met jonge-mensenonderdrukking en jongvolwassenenonderdrukking, en in het heden opstaan tegen deze vormen van onderdrukking.

Young People and Young Adults

That members of the RC Community be committed to creating a world in which the thinking of young people is respected and at the center of decisions that affect their lives and the world. That getting the theory and practice of RC into the hands of more young people and young adults be a significant part of building the RC Community.

That young people and young adults challenge the internalized oppression that separates them from adults and each other and that limits them from taking initiative, leading, and building the RC Community. That adults, including young adults, discharge on and recognize the powerful role they can play as allies in young people’s liberation. 

That we in the RC Community commit ourselves to growing and supporting young leadership across the RC Community, and that adults work to eliminate the distresses that prevent them from connecting to younger people and backing young leadership. That all Co-Counselors work to heal from their own experiences of young people’s and young adults’ oppressions and stand against these oppressions in the present.


Last modified: 2024-02-03 15:38:38+00