News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Inheemse mensen en het milieu

(Indigenous people and the environment)

Handout COP25

 

Inheemse mensen leiden de wereld als Verdedigers van Moeder Aarde en Beschermers van het Water. We hebben altijd in de frontlinie gestaan. We hebben de bouw van stuwdammen in onze rivieren tegengehouden, we hebben ons verzet tegen mijnbouw op onze heilige grond, we hebben gevochten tegen pijpleidingen. We zijn duidelijk over waar we voor staan: schone lucht, schoon water, schone grond, respectvolle relaties met alles wat leeft en een goede toekomst voor de komende generaties. Door ons te verzetten tegen hebzucht, overconsumptie en de ontheiliging van land en water, inspireren we mensen overal ter wereld tot weloverwogen, spirituele en krachtige actie ten behoeve van het milieu en duurzame energie.

Omdat onze verbondenheid met het land en met onze traditionele kennis grotendeels intact is, kunnen we de wereld veel vertellen over een meer zachtaardige manier van leven op deze aarde. We weten hoe we moeten delen. We weten hoe we voedsel kunnen verbouwen zonder de grond uit te putten. We kennen onze bossen en onze medicinale planten. We weten hoe je kunt leven zonder dat dat bijdraagt aan de klimaatchaos. We raken niet snel in de war over wat echt belangrijk is.

Gedurende onze lange geschiedenis van respectvol leven in evenwicht met de natuur hebben we ons steeds laten leiden door onze ‘oorspronkelijke lessen’. Die herinneren ons eraan om vrijgevig, wederkerig en respectvol te zijn in al onze relaties. We hebben het water, het land en alle vormen van leven altijd geëerd. Velen van ons leven op onze oorspronkelijke geboortegrond, net als onze voorouders gedurende vele, vele generaties. Onze band met het land, onze taal en tradities is intact gebleven en beschermt ons tegen overconsumptie en hebzucht. In menselijke relaties hebben we altijd al de kracht van luisteren en delen gekend. Onze traditie van het doorvertellen van verhalen binnen onze gemeenschap heeft ons geholpen te genezen van pijnlijke ervaringen.

In de loop van de tijd zijn velen van ons van hun land verdreven. De plaatsen waar we woonden zijn onder de voet gelopen en het milieu werd doelgericht vernietigd. De dingen waar we van houden -de bergen, de rivieren, de vlaktes, de toendra, de speciale planten in het  bos, de grond onder onze voeten- werden gezien als ‘grondstoffen’ door de onderdrukkende maatschappij en geëxploiteerd door de fossiele-brandstofindustrie, de energieleveranciers, de farmaceutische industrie en de mijnbouwbedrijven. De fossiele-brandstofindustrie heeft haar winnings- en raffinageactiviteiten vaak in de buurt van onze woonplaatsen gevestigd. Onze traditionele jacht-, vis- en verzamelgebieden worden bedreigd, en vanwege de plunder-economie wordt al het water bedreigd.

We hebben een lange geschiedenis van veerkracht en opstandigheid. Genocidepolitiek zet onze taal, onze manier van leven, ons traditionele bestuur, onze familie en ons thuisland onder druk. Maar zelfs in het ergste geval zijn we slechts enkele generaties verwijderd van onze verbondenheid met het land. Onze grote kracht is hoe we vasthouden aan ons gevoel voor plaats en voor verbondenheid met de natuur, ondanks grove onderdrukking. We weten hoe we ons land en onszelf kunnen genezen. We nemen krachtdadig onze talen, onze tradities en onze geboortegrond weer terug.

Wij inheemse mensen moeten herstellen van de gevolgen van genocide, van de vele manieren waarop genocide onze gemeenschappen, ons hart en onze manier van denken heeft beschadigd. Zo kunnen we samen verder vooruit gaan op een creatieve en effectieve manier.

Onze bondgenoten moeten ook voldoende genezen van de kwetsuren die hun hart en geest hebben opgelopen. Zo kunnen ze op merken dat we er nog steeds zijn en dat we al vele generaties lang leiders zijn op het gebied van de zorg voor het milieu. Dit werk is niet nieuw voor ons. Onze bondgenoten moeten herstellen van hun pijn, zodat ze zich bij ons kunnen aansluiten en ons kunnen ondersteunen op een zorgvuldige en respectvolle manier. We hebben zoveel te delen over hoe we op zachtaardige wijze op de aarde kunnen leven.

Velen van ons vinden het respectvol luisteren, dat gepraktiseerd wordt in Sustaining All Life heel zinvol. Dat luisterinstrument resoneert diep met onze waarden en met onze genezingstradities. We hebben geleerd om dit gereedschap te gebruiken en nu leren we het ook aan anderen. Het heeft onze gemeenschappen geholpen om effectiever samen te werken om het land en het water te beschermen. Het is ook van nut voor onze bondgenoten: het heeft hen geholpen om naar ons toe te bewegen en op een goede manier met ons samen te werken.

Het werk van Sustaining All Life en United to End Racism

Het is mogelijk om de gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te beperken en het milieu te herstellen. Daar zijn enkele zeer grote veranderingen in onze economie en ons leven voor nodig. De organisaties Sustaining All Life en United to End Racism denken dat de milieucrisis alleen kan worden opgelost als we eveneens een einde te maken aan racisme, genocide op inheemse volkeren, klassisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking. De impact van milieuvernietiging en klimaatverandering raakt mensen die het doelwit zijn van deze specifieke vormen van onderdrukking het meest. Om de noodzakelijke veranderingen te realiseren is een massale, wereldwijde beweging nodig van mensen van allerlei achtergronden die zowel de effecten van de klimaatverandering als de gevolgen van het racisme bestrijden.

Sustaining All Life en United to End Racism denken dat het volgende ons tegenhoudt bij het opbouwen van een grote en krachtige beweging:

  • voortdurende verdeeldheid (meestal veroorzaakt door onderdrukking, vooral racisme en klassisme) tussen naties en tussen groepen mensen onderling;
  • wijdverspreide gevoelens van ontmoediging en machteloosheid;
  • het ontkennen van de almaar toenemende schade aan het klimaat en de falende aanpak ervan;
  • problemen bij het effectief verduidelijken van het verband tussen de milieucrisis en het falen van ons economische systeem.

Sustaining All Life en United to End Racism zijn bezig om deze en andere kwesties aan te pakken.

De rol van onderdrukking

De economie en politiek van onze verschillende samenlevingen vereisen groei en winst. Er is weinig aandacht voor mensen, voor andere levensvormen of voor de aarde. Dit leidt tot uitbuiting en onderdrukking. Vormen van onderdrukking (zoals racisme, klassisme, seksisme en de onderdrukking van jongeren) treffen iedereen en veroorzaken grote onrechtvaardigheid, beperken de toegang tot hulpbronnen en schaden het leven van miljarden mensen. Als we eenmaal met onderdrukking te maken hebben gehad, hebben we de neiging om de pijn die we hebben meegemaakt, ook anderen aan te doen. Veel van de psychische en emotionele schade die mensen is aangedaan, ontstaat door deze doorgegeven pijn. Hoewel mensen hierdoor vaak op een onderdrukkende manier gaan handelen, is onderdrukkend gedrag niet aangeboren. Het ontstaat alleen als iemand emotioneel gekwetst is. Onderdrukkende samenlevingen maken misbruik van deze kwetsbaarheid om economische uitbuiting tot stand te brengen en in stand te houden.

Het belang van het helen van persoonlijke pijn

De psychische en emotionele schade die ons wordt berokkend door onderdrukking en andere kwetsende ervaringen, belemmert ons vermogen om helder te denken en zet groepen mensen tegen elkaar op. Dit maakt het moeilijk om na te denken over de klimaatcrisis en er effectief op te reageren. Mensen zouden zich nooit coöperatief opstellen in een samenleving die mensen uitbuit en het milieu schade toebrengt, als ze niet eerst zelf gekwetst waren.

Herstellen van de pijn, die onderdrukking in stand houdt en leidt tot ander schadelijk gedrag, is niet gemakkelijk en kost tijd. Velen van ons willen hier niet aan. We hebben het misschien overleefd door onszelf gevoelloos te maken voor de schade die onderdrukking ons heeft berokkend. Anderen gaan ervan uit dat we er nooit van af zullen komen.

In Sustaining All Life en United to End Racism hebben we geleerd dat we onszelf kunnen bevrijden van deze pijn en barrières voor een effectieve organisatie kunnen slechten. We kunnen genezen van pijnlijke ervaringen als iemand aandachtig naar ons luistert en ons toestaat en aanmoedigt om verdriet, angst en andere pijnlijke emoties los te laten. Dit gebeurt door middel van een natuurlijk genezingsproces: praten, huilen, bibberen, boos zijn en lachen. Als we in een ondersteunend netwerk pijnlijke gevoelens kunnen laten gaan, kunnen we verbonden, hoopvol, attent, vreugdevol en toegewijd blijven. Dit versterkt op zijn beurt ons vermogen om een beweging op te bouwen die als doel heeft om de effecten van klimaatverandering en racisme te stoppen.

      

Voor meer informatie:

www.sustainingalllife.org

www.unitedtoendracism.org

adres: Sustaining All Life/United to End Racism 719 Second Ave North, Seattle, WA 98109, USA

e-mail: sal@rc.org

tel: +1-206-284-0311

 

Sustaining All Life (SAL) is een internationale organisatie die zich ten doel stelt klimaatcrisis op te lossen door een einde te maken aan alle verdeeldheid onder mensen. United to End Racism (UER) is een wereldwijde groep mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die zich inzetten om een eind te maken aan racisme in de wereld en andere groepen ondersteunen bij het bereiken van dit doel. UER en SAL zijn projecten van Herwaarderingscounselen (HC) en maken gebruik van HC-gereedschap. Herwaarderingscounselen is een goed omschreven theorie en praktijk die mensen van alle leeftijden en achtergronden leert om elkaar effectief te helpen bevrijden van de emotionele littekens van onderdrukking en andere pijn. Door om beurten naar elkaar te luisteren en emotionele ontlading aan te moedigen, kunnen mensen oude pijn genezen en zijn ze beter in staat om te denken, zich uit te spreken en anderen te organiseren en te leiden in het opbouwen van een wereld waarin de mens en andere levensvormen worden gewaardeerd en het milieu wordt hersteld en behouden. Herwaarderingscounselen bestaat momenteel in 95 landen.

 

 

 

Juli 2017

 

April 2020


Last modified: 2020-07-02 14:27:35+00