News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

HC mienskips-doel, oannommen op de wrâldkonferinsje fan 2013

Dat leden fan de HC mienskip wurkje oan it folslein bewustwêzen fan it hastige en hieltyd trochgeande ferneatigjen fan alle libben op ierde. Dat we alle eangst ûntlade  dy’t, it folsleine bewustwêzen fan dizze sitewaasje en it nimmen fan alle needsaaklike aksjes foar it herstel en behâld fan us miljeu, yn it paad stean. 

Pinepatroanen hawwe minsken derta dreaun ûnderdrukking tsjin elkoar te brûken en destruktief belied út te fieren tsjin alles yn de wrâld. In folsleine oplossing easket it beëinigjen fan ferdielings tusken minsken en dêrom it beëinigjen fan alle ûderdrukkingen.

It herstel en behâld fan it miljeu moat foarrang krije boppe it materieel gewin fan elke groep minsken yn it neidiel fan oaren. Wy kinne en moatte herstelle fan elk pinepatroan dat ús derta driuwt om it milieu te ferneatigjen by ús besykjen te ûntkommen oan ús nea einigjende ferlet fan mear.


Foarearste fertaling yn it Frysk: Wytske Visser


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00