News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Menselijk contact, en seks

(Human connection, and sex)

Tim Jackins

Internationale referentiepersoon voor de HC-gemeenschap

De HC-gemeenschap werkt voortdurend aan het leren begrijpen van alle verschillende onderdelen van ons leven die beïnvloed worden door pijnpatronen. Sommige van deze gebieden, zoals seks, geslachtsidentiteit en menselijk contact, zijn erg met elkaar vervlochten. Pogingen om ons denken op dit gebied verder te brengen zijn verre van gemakkelijk. Ze zijn altijd restimulerend en vereisen een gedisciplineerde aanpak van pijnpatronen om effectief te kunnen zijn.

Dit artikel is een volgende stap om ons werk op dit gebied verder vooruit te helpen. Het is nog steeds moeilijk, nog steeds restimulerend en het vereist nog steeds een gedisciplineerde aanpak. Zoals altijd in ons werk is dit niet het ‘laatste woord’. Het is meer een beschrijving van ons huidige denken over deze onderwerpen.

ONS BEELD VAN MENSELIJK CONTACT

Door het vele werk dat we in HC hebben gedaan, hebben we een samenhangend beeld gekregen van hoe de band tussen mensen er vermoedelijk van nature uitziet. Het meest eenvoudige wat we hier over gezegd hebben is dat twee mensen van nature liefde voor elkaar voelen. Dat geldt voor elk menselijk tweetal.

We denken dat alle kinderen ter wereld komen met de verwachting dat er iemand, die op hen lijkt, voor hen klaar zal staan. Iemand die bewust, intelligent en zorgvuldig met hen om zal gaan. Mensen worden kennelijk geboren met een onbeschadigde en goed werkende intelligentie en vol verwachting dat er een ander intelligent wezen zal zijn waarmee ze kunnen communiceren.

TE WEINIG CONTACT

Omdat er een groot gebrek is aan kennis over pasgeborenen, worden de meeste kinderen geboren in een situatie waarin ze geen volwassene aantreffen die beseft dat ze intelligent zijn. Ze treffen geen ander mens aan die bewust over ze na kan denken. Dat komt door de leefomstandigheden van de ouders en de andere volwassenen om hen heen, door de pijnlijke ervaringen die zij hebben meegemaakt en waarover ze niet konden ontladen, en vooral door het onderdrukkende karakter van de samenleving waarin ze zich bevinden.

Omdat baby’s bij de geboorte nog erg hulpbehoevend zijn, hebben zij een ander weldenkend mens nodig die beschikt over meer informatie en die fysiek tot meer in staat is. Iemand die over ze kan nadenken en in hun behoeften voorziet en die ze vooral helpt bij het ontladen van de pijn die ze oplopen.

Zo is het bij ons niet gegaan. Onze eerste dagen werden eerder gekenmerkt door afzondering en onnadenkend gedrag. Onze hoop op nabijheid met een andere intelligent wezen verdween door voortdurende afzondering, door gebrek aan besef en inzicht, door pijnpatronen die op ons gericht werden en door gebrek aan hulp om daarover te kunnen ontladen.

Toen we opgroeiden, ons lichamelijk ontwikkelden en nieuwe dingen leerden, werden we keer op keer teleurgesteld in onze aanvankelijke verwachting om in contact te zijn met een ander intelligent wezen .

Het lijkt erop dat bij ons allemaal op enig moment in ons leven de opgestapelde pijn rond het gebrek aan contact zo zwaar op ons drukt, dat we chronische patronen ontwikkelen die maken dat we verder leven in psychisch isolement.

In de greep van deze patronen stoppen we met het uiten van onze gedachten en ideeën, en geven we de hoop op dat anderen over ons nadenken. Dit wordt soms gezien als iets verdrietigs, als het einde van de kindertijd, maar ook als iets normaals en onvermijdelijks.

DE OPVATTING VAN DE MAATSCHAPPIJ OVER SEKS ALS LAATSTE REDMIDDEL

Als er vanaf het begin van ons leven iemand was geweest die zich bewust was van ons, zou ons leven er heel anders uitgezien hebben. Dan zouden we echt contact met een ander mens voor mogelijk gehouden hebben en zouden we het niet opgegeven hebben om een dergelijk contact na te streven.

Als we daarbij nog het geluk hadden gehad opgevoed te worden door iemand die ons liet ontladen, zouden we de hoop niet verloren hebben en waren we het contact blijven zoeken met andere mensen. Ondertussen zouden we dan veel geleerd hebben over relaties en ontladen hebben over problemen die we daarin tegenkwamen.

Was dit het geval geweest dan hadden we, tegen de tijd dat onze seksuele ontwikkeling van zich deed spreken, langer dan een decennium kennis opgedaan over relaties en hoe je die opbouwt. Als we bovendien waren opgegroeid met toegang tot goede informatie dan hadden we de seksuele volwassenheid bereikt met het vermogen om na te denken over seks, over wat we wilden weten en uitproberen, en met wie. Ik denk dat we seks interessant zouden zijn gaan vinden, maar waarschijnlijk zonder de gefixeerde fascinatie die zoveel mensen heden ten dage kenmerkt.

Het is jammer genoeg heel anders gelopen voor ons allemaal. Toen we ons seksueel begonnen te ontwikkelen, hadden we al jarenlang geworsteld in ons contact met andere mensen en hadden we ondertussen grote moeite om goede relaties aan te gaan. Ook waren we toen al vele jaren het doelwit van de seksuele pijnpatronen van andere mensen, onder meer in de vorm van seksueel misbruik. Omdat we niet konden ontladen hadden we tegen die tijd ook al een hele verzameling pijnpatronen die te maken hebben met seks: veel angst en afkeer, veel ‘frozen needs’[1], verlangens en fascinaties. En we konden toen al niet meer goed nadenken over allerlei dingen die met seks te maken hebben.

Vanwege de pijnpatronen in onze familie en in de samenleving zijn wij ons afgescheiden en afgezonderd gaan voelen van andere mensen. En in die situatie komt onze maatschappij met de suggestie dat seks de laatste kans is op menselijk contact. Met name geldt dit voor jongens. Voor meisjes is vaak meer fysiek contact toegestaan en zij zijn daardoor niet zo kwetsbaar voor deze manipulatie. Bij aanvang van onze seksuele ontwikkeling voelt bijna iedereen zich zeer ver van andere mensen verwijderd. Als dan die 'laatste kans' op nabijheid wordt geboden wil ieder van ons zo snel mogelijk uitvinden of het inderdaad zicht biedt op echt menselijk contact.

Maar weinig mensen zijn tegen die tijd nog in staat om goed contact met anderen te krijgen, vanwege de hoeveelheid pijn rondom seks die hen opgedrongen is. Daar komt nog bij dat de patronen rond echt menselijk contact en de patronen rond seks dusdanig vervlochten zijn geraakt, dat de meeste mensen, en mannen in het bijzonder, niet in staat zijn om zich een innige, zorgzame en intieme relatie voor te stellen als dat geen seksuele relatie is.

WIJ ZIJN SEKSUEEL VAN AARD

Mensen zijn seksuele wezens. Geslachtelijke voortplanting was een doorbraak in de evolutie en die is aan ons doorgegeven via onze evolutionaire lijn. Alles aan de menselijke natuur is goed, ook het feit dat seks deel van ons uitmaakt. Seks is een instinctief deel van onze natuur en instincten staan onder het gezag van onze intelligentie, die veel later in de evolutie ontstond. Seks kan en zal een goedaardig, interessant en plezierig deel uitmaken van het mens-zijn en van het contact met andere mensen, mits we de patronen kunnen ontladen die dit in de weg zitten.

Deze patronen zullen intimiteit en bewust seksueel contact blijven belemmeren, tenzij we ze ontladen en opruimen. Zelfs met de persoon die ons het meest nabij is en met wie we ons het meest verbonden voelen, dwalen onze gedachten tijdens seksuele intimiteit vaak af, weg van het hier nu en weg van de persoon met wie we samen zijn. We raken zo gerestimuleerd dat onze aandacht zich gaat richten op enkele vastgeroeste en patroonmatige beelden. Als dat gebeurt lukt het niet om de werkelijke seksuele intimiteit te vinden waar we naar streven.

MANNEN

In deze maatschappij worden mannen van jongs af aan zo behandeld dat ze een enorm patroonmatige neiging ontwikkelen om zich af te zonderen en zich alleen op de wereld te voelen. Als gevolg daarvan zijn ze wanhopig op zoek naar contact met mensen en voelen zich daar tegelijkertijd hopeloos over. Deze gevoelens raken ook vervlochten met pijn rond seks. De patronen van mannen rond seks zijn reeds lange tijd door de maatschappij aangegrepen om mannen te manipuleren en te zorgen dat zij niet meer weten waar ze aan toe zijn. Overigens richt de maatschappij zich sinds kort ook op vergelijkbare wijze op vrouwen. Mannen echter voelen zich door het effect van de niet-ontladen pijn rond seks opgelaten en beschaamd over aanhoudende verlangens en zeer dwingende gevoelens. Tegelijkertijd worden ze nog steeds op wanhopige wijze voortgedreven door aanhoudend verlangen naar seks, dat zich voordoet als de enige kans op menselijk contact. Door in de val te lopen van dwangmatig seksueel gedrag en daarvoor op je kop te krijgen, kunnen ze vaak verstrikt raken in stiekem en verdedigend gedrag. 

VROUWEN

Een vrouw is vanaf de eerste dag van haar leven doelwit van seksisme. Veel vrouwen worden vroeg in hun leven seksueel misbruikt, wat natuurlijk grote gevolgen heeft voor hun pijnpatronen op het gebied van seks en nabijheid. Tegelijkertijd mogen meisjes, tenminste onderling, veel meer nabijheid en contact hebben dan jongens. Daardoor kunnen meisjes de hoop op nabijheid nog enigszins levend houden, iets waar jongens zelden in slagen. De patronen van vrouwen rond nabijheid en seks zijn hierdoor veel minder met elkaar vervlochten en seks wordt veel minder vaak gezien als de enige manier om dichtbij iemand te kunnen zijn. Veeleer hebben vrouwen pijn opgelopen doordat ze tot seksuele handelingen gedwongen werden als vereiste voor nabijheid.

IDENTITEITEN

Of je nu meegaat met de maatschappelijke patronen over seks of ertegen in opstand komt, bijna iedereen neemt een of andere seksuele identiteit aan. Deze is gebaseerd op onverwerkte pijnlijke ervaringen met menselijk contact en seks, en op de pijn die door onderdrukking ontstaan is.

Wij zijn in HC gaan beseffen hoe geweldig uniek elk individueel mens is en hoe geweldig uniek de relatie tussen elk stel mensen kan zijn. We hebben geleerd dat mensen door niet-ontladen pijnpatronen star handelen en hun volledige, flexibele, unieke intelligentie niet kunnen laten zien. Naarmate de patronen zich in onze geest opeenstapelen gaan we onszelf zien als deel uitmakend van een groep mensen die op een vergelijkbare manier bejegend zijn als wij. We gaan onszelf zien als vrouw, als arbeider, als iemand van Afrikaanse afkomst en zo verder, alsof deze identiteiten ons zouden kunnen definiëren. We kunnen op al deze groepen trots zijn, ze hebben stuk voor stuk enorm bijgedragen aan de kennis en de cultuur van de mensheid.

Als we echter al te gemakkelijk en voor altijd zo'n identiteit aannemen, lopen we het risico dat we het perspectief dat hoort bij die identiteit ook accepteren. Dat perspectief wordt bepaald door de pijnpatronen die op de groep gericht waren en maakt dat we een beperkt zelfbeeld houden.

We hebben in HC een drie-stappenproces ontwikkeld om te counselen en te ontladen over identiteiten. Zo kunnen we ons herkennen in 'mensen zoals wij' en trots op ze zijn, zonder de beperkingen van de patronen die met de identiteit samenhangen.

Dit zijn die drie stappen:

  1. Vol trots je vereenzelvigen met de identiteit en sessies doen over je trots op deze groep, over alle redenen waarom je bij die groep hoort en over de gevoelens die opkomen als je aanspraak maakt op de identiteit. 

  2. Ontladen over de moeite die je met de identiteit hebt, alsmede over alles waardoor de groep je restimuleert. 

  3. De band verbreken met de identiteit en er van afzien dat de identiteit je leven bepaalt en beperkt. Hierdoor kan je op geheel eigen wijze verder groeien, zonder de kennis en vaardigheden op te geven die je hebt opgedaan door de identiteit en de relaties met mensen uit de bewuste groep.

SEKSUELE IDENTITEITEN

Iedereen is er door de maatschappij toe aangezet om een seksuele identiteit aan te nemen. De meeste mensen zijn zichzelf als heteroseksueel gaan zien. Sommigen zijn zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel gaan noemen, of een andere identiteit die de samenleving niet aanprijst. Welke identiteit we ook aangenomen hebben, niemand ontkomt aan pijnpatronen rond seks of contact met andere mensen. Aan elke seksuele identiteit kleven veel pijnpatronen rond seks. Daardoor raken we de weg kwijt en vinden we het moeilijk om na te denken over seksuele intimiteit zonder door gevoelens van radeloos verlangen of angst overheerst te worden. Het is moeilijk te zeggen hoe weloverwogen en met hoeveel bewustzijn iemand überhaupt in staat is een seksuele identiteit te kiezen, omdat wij allemaal zwaar belast zijn met patronen rond seks.

Het aannemen van een niet-heteroseksuele identiteit stelt iemand in staat vraagtekens te zetten bij de beperkingen en verwarring over de nabijheid en de genegenheid die bij de heteroseksuele identiteit horen. Het afwijzen van die beperkingen biedt ruimte voor het ontwikkelen van genegenheid en relaties die in de maatschappij niet worden geaccepteerd. Deze ruimte is van onschatbare waarde voor onze menselijkheid. In groepen en organisaties die uitgaan van een niet-heteroseksuele identiteit kan men elkaar beter leren kennen omdat zij beschutting bieden tegen de afkeuring en aanvallen vanuit de samenleving. Zonder de huidige patronen rond nabijheid en seks in onze samenleving, zouden we ons allemaal veel meer genegenheid en contact kunnen permitteren, met wie we maar willen.

De onderdrukking van iedereen die zich niet als heteroseksueel identificeert, baseert zich mede op die patronen. Wie zich niet als heteroseksueel identificeert krijgt te maken met een vorm van onderdrukking die wreed, vernietigend en zelfs dodelijk kan zijn. Maar die onderdrukking wordt soms ook ontkend, of is subtiel en onzichtbaar. Omdat we de maatschappelijke patronen rond nabijheid en seks allemaal met ons meedragen kunnen we nauwelijks goed nadenken over deze vorm van onderdrukking. Sommigen voeren blindelings en openlijk de onderdrukkersrol uit, die ze door pijn hebben meegekregen.

Sommigen proberen de gevolgen van de patronen te verbergen. Maar die vervormen toch hun gedachten en daarmee ongemerkt ook hun handelen. Sommigen proberen van de invloed van de patronen op hun denken af te komen door eenvoudig te besluiten alles te accepteren waarover ze niet kunnen nadenken. Dit leidt tot een toegeeflijke ‘alles-moet-kunnen’-houding. Niemand komt tot een intelligente en werkbare aanpak zonder volledig de pijnpatronen te ontladen die een ieder op dit gebied met zich meedraagt.

Seksuele identiteit mag nooit de reden zijn om iemand te onderdrukken. Ongeacht onze eigen seksuele identiteit moet we ons allemaal te weer stellen tegen een dergelijke vorm van onderdrukking. Verzet tegen deze onderdrukking is in ieders belang. Want hoewel slechts bepaalde groepen het directe doelwit zijn, wordt de onderdrukking gebruikt om iedereen klein te houden en te manipuleren. We hebben er allemaal iets aan om ons er nu actief tegen te verzetten. Als we ook counselen over de seksuele identiteiten en over de verwarring die onze patronen daarover te weeg brengen, zullen we beter gaan nadenken en effectiever de onderdrukking te lijf te gaan. Daar gaan we voor als HC-gemeenschap.

WERK VOOR IEDEREEN

Het is voor iedereen nuttig om aan pijnpatronen rond seks te werken, want zij verstoren ons perspectief op de werkelijkheid en de keuzes die we maken. Omdat deze pijnpatronen zo alomtegenwoordig zijn en zo voortdurend gerestimuleerd worden, moet een ieder, wie je ook bent, alles wat je denkt over seks in twijfel durven te trekken.. Alles wat je meent te weten over seks. Alles wat je voelt over seks. Om vrij te worden van pijnpatronen rond seks, of enig ander onderwerp, moet je alles durven te betwijfelen en het ontlaadproces op alles toepassen, waarbij niets 'onbespreekbaar' wordt verklaard. Alles wat je altijd geloofd hebt. De dingen waar je het meest naar verlangt. Datgene waar je je wanhopig afhankelijk van voelt. Bij al die dingen kun je vraagtekens zetten. Wat je daarbij ook tegenkomt, je kan erover ontladen en dat zal je leven beter maken.

BELANGRIJK WERK

Het is om verschillende redenen belangrijk om te counselen en te ontladen over al onze pijnpatronen die verbonden zijn met seks. Het is belangrijk voor het herwinnen van helderheid over dit aspect van ons leven en voor onze bevrijding van patronen in het algemeen. En om steeds betere counselers voor elkaar te worden over patronen rond seks, ook voor diegenen die het doelwit zijn van maatschappelijke onderdrukking op dit gebied. Omdat deze patronen geworteld zijn in hele vroege pijn, beïnvloeden ze vele gebieden van ons leven en door erover te ontladen groeit ons bewustzijn flink, vaak ook op terreinen die er niets mee te maken lijken te hebben.

Daar komt nog bij dat nu de maatschappij meer en meer moeite heeft zichzelf en haar irrationele economische systeem in stand te houden, er een almaar toenemend aantal pogingen wordt ondernomen om bijna de gehele bevolking te restimuleren. Een voortdurend groeiend aantal van deze pogingen is gericht op het restimuleren van mensen over seks. Inspanningen hiertoe worden steeds talrijker, wanhopiger en explicieter. De pogingen van het kapitalisme om steeds meer producten te verkopen door er seksuele restimulaties aan vast te plakken, nemen almaar toe. Advertenties, die seks zo schaamteloos gebruiken dat ze enkele jaren geleden nog juridische stappen zouden hebben veroorzaakt, worden nu aanvaard in de massamedia. Dit leidt er uiteraard toe dat vrouwen nog steeds tot object worden gemaakt, dat het seksisme toeneemt en men in de war is over het bestaan van seksisme. Ook kinderen en jonge mannen worden steeds vaker als seksobject gezien en behandeld.

Deze niet aflatende stortvloed aan seksuele restimulatie raakt ons allemaal en restimuleert vele, vele malen per dag onze seksuele pijnpatronen. Patronen over seks zijn niet slechter dan andere patronen en verschillen daar feitelijk ook niet van. Maar het voortdurend spervuur aan restimulaties, en ons gebrek aan gelegenheid om deze pijn te ontladen, eisen hun tol. Het aantal pogingen om ons op dit gebied te restimuleren zal in de nabije toekomst waarschijnlijk niet gaan dalen. Zij die het doelwit zijn vanwege hun seksuele identiteit hebben vooropgelopen met het counselen over pijnpatronen die verbonden zijn met seks. We moeten allemaal leren hoe we al deze pijnpatronen consequent kunnen gaan ontladen.

WERKEN AAN PIJNPATRONEN ROND SEKS

Vroege seksuele herinneringen

In HC is het velen gelukt om met goed resultaat te counselen over de pijnpatronen die te maken hebben met seks, waardoor deze aanzienlijk minder invloed hebben op hun perspectief en gedrag. Het is moeilijker gebleken om te leren hoe we hier effectief over kunnen blijven counselen. Dat komt doordat de pijnlijke ervaringen die te maken hebben met seks vaak vroeg plaatsvinden en heftig zijn. Onze counselers hebben ook patronen rond seks, wat het lastig maakt om voldoende vrije aandacht in onze sessies te organiseren. En de samenleving spant zich voortdurend in om iedereen te restimuleren op het gebied van seks. Door al deze oorzaken is het echt lastig om oplettende, bewuste en effectieve counselers voor elkaar te zijn.

Verreweg de beste resultaten op dit gebied hebben we ongetwijfeld bereikt door te ontladen over vroege seksuele herinneringen. Er zijn mensen die door dit ontlaadwerk voortdurend grote stappen zetten in hun bevrijding. Veel is gedaan in klassen en op workshops. De cliënt wordt daar aangemoedigd om naar iedere vroege herinnering te zoeken, die op enigerlei wijze verbonden is met seks. Het kan zijn dat het verband met seks niet direct duidelijk is. Maar het feit dat een herinnering naar boven komt doordat de counseler vraagt naar vroege seksuele herinneringen, is genoeg reden om bij deze herinnering stil te blijven staan. Zo kun je alle pijn die eraan vastplakt opsporen en ontladen.

Dit is belangrijk en nuttig werk waar we krachtiger van worden. We blijven het doen, we zullen er beter in worden en daar hebben we dan profijt van. Zorg ervoor dat je de volgende HC-brochures in je bezit krijgt en leest: 'Een rationele theorie over seksualiteit', door Harvey Jackins, en 'Counselen over vroege seksuele herinneringen', door Joan Karp.

Restimulaties in het heden

Omdat onze pijnpatronen over seks voortdurend doelgericht gerestimuleerd worden, is het ook nuttig om te kunnen werken aan recente restimulaties. De meeste mensen hebben echter patronen van verlegenheid, schaamte en heimelijkheid over zowel seksualiteit als over pijn rond seks, waardoor het niet snel in ze opkomt om hier in een counselsessie naar te kijken. De indruk dat alle counselers vergelijkbare patronen lijken te hebben, maakt het er ook niet gemakkelijker op.

Het gaat hier nog steeds alleen maar over pijnpatronen en die kunnen volledig ontladen worden. Maar het kan wel echt een uitdaging zijn om de bewuste aandacht te vinden die nodig is om volop gebruik te maken van het ontlaadproces. Een kleine groep van ervaren counselers die elkaar goed kennen blijkt hiervoor tot nu toe de meest betrouwbare en bruikbare omgeving. Een sessie met één goede counseler biedt vaak onvoldoende vrije aandacht of helderheid om aan dit materiaal te werken. Pijnervaringen op dit gebied zijn doorgaans van dien aard dat de meeste mensen de aandacht van meer dan één persoon nodig hebben om er zeker van te zijn dat ze erover kunnen ontladen.

Bijna iedereen heeft veel hevige pijnlijke ervaringen opgedaan die verbonden zijn met seks. Doorgaan met het ontladen over vroege pijn maakt het ontladen van deze pijnpatronen toegankelijker. In aanvulling op dit streven, leg ik ervaren counselers nu ook voor dat ze gaan counselen over de fascinaties, de remmingen, de weerzin en de star geworden verlangens die zo dikwijls gerestimuleerd worden. Ik stel voor dat zij dat niet doen met één enkele counseler, maar met tenminste twee, en bij voorkeur drie andere counselers van hetzelfde geslacht. Naarmate we meer op dit gebied ontladen en een beter oordeel en perspectief ontwikkelen, ontstaan er wellicht ruimere mogelijkheden voor het kiezen van counselers, maar dat is voor later. Zoals altijd streven we er ook hierbij naar om oplettende en bewuste counselers te zijn en te zoeken.

In deze counselsessies moet iedereen zich ervan bewust zijn dat we allemaal veel pijnlijke gevoelens hebben die te maken hebben met seks, en dat elkaar ook vertellen. Wij zijn niet de enige, en het zijn ook niet alleen de anderen. In ons type samenleving kan je niet opgroeien zonder gekwetst te worden op dit gebied. We hebben allemaal onze eigen verzameling gevoelens, die veroorzaakt zijn door aan seks gerelateerde patronen. Een van die gevoelens is het onvermogen om te voelen. Ik zou graag zien dat je in deze sessies niet langer een geheim maakt van de wijze waarop het seksuele materiaal in je hoofd tot uitdrukking komt en hoe het gerestimuleerd wordt. Ik wil dat jullie in deze counselsessies dit openlijk aan elkaar laten zien. Zoals altijd zijn we ook in deze sessies gehouden aan vertrouwelijkheid. Het is aan te raden om te beginnen met beurten van 10 tot 12 minuten per persoon.

Om op gang te komen zou je het kunnen hebben over:

  1. Je lichaam, de delen van je lichaam en hoe je lichaam werkt. 

  2. De vijf dingen over lichamen en seks die je het meest fascineren. 

  3. Seksuele dingen die je graag zou uitproberen. 

  4. Seksuele dingen die je liever niet uitprobeert. 

  5. Seksuele dingen waarvan je hoopt dat ze je nooit gevraagd zullen worden om te doen. 


We weten allemaal dat veel van deze dingen verbonden zijn met oude pijn, maar dat betekent niet dat we ze al hebben kunnen ontladen en we van hun invloed af zijn. Van sommige dingen hebben we nog niet door dat ze uit oude pijn voortkomen. Het is de ontlading die ervoor zorgt dat gedachten en gezichtspunten veranderen. Alleen als we voldoende ontladen kunnen we helder genoeg nadenken om besluiten te nemen over wat we willen in ons leven op het gebied van nabijheid en seks.

GROEIEND INZICHT

Door het ontladen van de pijn die verband houdt met seks, zullen we van gedachten veranderen en nieuwe inzichten opdoen. Ons brein zal minder snel vastlopen in patroonmatige fascinatie of angstige weerzin, en ons verlanglijstje op het gebied van nabijheid en seks verandert. Het is aan ieder van ons om zelf waar te nemen hoe we van gedachten veranderen en het is aan ieder van ons om zelf te besluiten hoe we ons seksueel willen gedragen.

Bij mensen die gestaag hebben ontladen om dit onderdeel van hun leven van pijn te ontdoen, zijn veranderingen te zien. Er zijn mensen die door hun patronen bang waren voor seks of er weerzin tegen hadden, en die nu geïnteresseerd zijn geraakt in seks, zonder er een fascinatie voor te ontwikkelen. Er zijn mensen die volledig in de ban waren van alles wat met seks te maken had en daar nu vanaf zijn. Stap voor stap neemt seks als onderwerp mensen minder in beslag dan voorheen, terwijl er wel enige belangstelling voor seks lijkt te blijven bestaan. De eventuele zin in seks met iemand van het eigen geslacht neigt ertoe te verdwijnen. Er zijn mensen die het verlangen hebben ontladen naar een seksuele partner die er op een nauwkeurig omschreven manier uit zou moeten zien of die een bepaald seksueel stereotype vertegenwoordigt.

Sommigen hebben de dwangmatige neiging ontladen om met veel mensen seks te hebben. En zo gaan mensen beter nadenken en bewuster kiezen wat ze willen met seksuele nabijheid. Ze gaan beter zien wat zinvol is voor henzelf en hun seksuele partners en leren steeds beter om op een intelligente manier in contact te blijven met hun partner tijdens seksuele activiteiten.

Dit zijn onze ervaringen tot nu toe. Net als op andere gebieden moet de kennis die we door dit werk hebben opgedaan verspreid worden. Maar ook hier is het niet de bedoeling dat die kennis in de plaats komt van zelf counselen en zelf nadenken. We hebben er het meest aan het als een uitdaging te zien om onszelf te bevrijden van pijnpatronen, zodat rond dit onderwerp elk van ons de eigen gedachten en het eigen begrip opheldert, net zoals als op andere gebieden.

Niemand hoeft het met ons eens te zijn en zoals altijd maakt iedereen zelf eigen keuzes, of wij het daar nou mee eens zijn of niet. Maar zoals met alles waar we in HC aan werken, heeft het geen zin om de kennis die we verzamelen te negeren. Het is beter om deze kennis op te pakken als leidraad en als uitdaging om te onderzoeken welke pijn we op deze gebieden hebben opgelopen. Het is zinvol om in sessies er van uit te gaan dat ‘bijna alles wat ieder van ons voor rationeel of natuurlijk aanneemt op het gebied van seksualiteit uit vastgelegde pijnpatronen bestaat’ (Harvey Jackins, 'Een rationele theorie over seksualiteit', pagina 4, en The Benign Reality, pagina 186). Op soortgelijke wijze moeten we bij het gevoel dat iemand kan hebben dat er op seksueel gebied iets mis is met het eigen lichaam, de mogelijkheid in het achterhoofd houden dat dit uit oude pijn voortkomt.

De ontdekkingen die het gevolg zijn van ons werk zullen verder uitgediept worden en van vraagtekens worden voorzien. Net zoals we alles in twijfel zouden moeten trekken om er goed over na te kunnen denken. Maar de werkelijke en zinvolle uitdagingen zijn niet gebaseerd op wat we van iets vinden. Die komen voort uit de ervaring met counselen en ontladen. Dat helpt ieder van ons om helderder te denken.

AANSLUITING ZOEKEN

Ons gezamenlijke project is een belangrijke poging om de invloed weg te nemen die pijnpatronen hebben op ons leven en dat van alle mensen. Door dit te doen winnen we het volledig functioneren van onze intelligentie terug en ons contact met elkaar. Een belangrijk onderdeel van dit proces bestaat uit het ontladen van alle pijn die ons in verwarring brengt over elkaar en over wat we met elkaar willen.

Present Time, juli 2010

 

 

 

 

 

[1] ‘Frozen needs’ (letterlijk: bevroren, verstarde behoefte) is een in HC gebruikte term voor een pijnpatroon dat is ontstaan uit een rationele behoefte waaraan niet voldaan is in de kindertijd. Dit patroon maakt dat iemand dwangmatig probeert om in deze behoefte te voorzien in het heden, maar dat is niet mogelijk. De ‘frozen need’ kan alleen ontladen worden.


Last modified: 2022-03-21 20:50:10+00