News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Klimaatverandering

Concept programma voor de HC-gemeenschap (herziene versie 2021)

(Climate Change Draft Program for the RC Communities)

Een enorme hoeveelheid gegevens toont duidelijk aan dat we ter voorkoming van catastrofale gevolgen snel moeten handelen om te verhinderen dat de temperatuur in 2030 wereldwijd meer dan 1,5 °C stijgt. Een nog hogere temperatuurstijging kan de natuurlijke systemen van de wereld beschadigen en destabiliseren, en kan verwoestende gevolgen hebben voor het milieu, de landbouw, alle mensen en alle vormen van leven. Om dit te voorkomen moeten we de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch verminderen en veel meer koolstof afvangen en opslaan.

Ons economische systeem, met het daarin ingebedde streven naar winst zonder oog voor de schade die daarmee wordt aangericht, is onverenigbaar gebleken met een ecologisch duurzame samenleving. Om het milieu te redden moeten we dit systeem fundamenteel veranderen en een eind maken aan de onderdrukking en uitbuiting waarop het is gebaseerd.

Hiertoe moeten we ons wereldwijd gecoördineerd inspannen om ongelijkheid te verminderen en een rationele economie te creëren. Dat is een economie die iedereen de gelegenheid geeft om een goed leven te leiden, zonder dat dat te zwaar op de aarde drukt. Dit vraagt om een inclusieve massabeweging die voornamelijk geleid wordt door mensen die deel uitmaken van frontlinie-bevolkingsgroepen (inheemse mensen en stammen, mensen die deel uitmaken van de meerderheid van de wereldbevolking, arme mensen, arbeiders en vrouwen) en jonge mensen.

Bevolkingsgroepen die het doelwit zijn van genocide, onderdrukking, uitbuiting en oorlog, zijn ook de groepen die het meest kwetsbaar zijn voor extreme klimaatomstandigheden. Daarom moeten oplossingen voor klimaatverandering het denken en het perspectief van deze mensen omvatten.

Wat we het komende decennium doen heeft grote gevolgen voor alle toekomstige generaties en alle plant- en diersoorten. Onze rol is dus heel belangrijk.

Hieronder staat wat we moeten doen.

Energie

We moeten

 • het zoeken naar fossiele brandstoffen beëindigen, de productie (inclusief ‘fracking’), het transport en het verbruik van fossiele brandstoffen snel en drastisch verminderen, en de subsidies stopzetten die het gebruik ervan bevorderen.
 • een goed geplande en gecoördineerde transitie ondersteunen naar hernieuwbare energievoorzieningen die publiek bezit zijn en technische kennis en expertise omtrent energie wereldwijd verspreiden.
 • het energieverbruik verminderen tot een rationeel behoefteniveau en al het energieverbruik efficiënter maken.
 • elektriciteit voor iedereen toegankelijk maken.
 • kernreactoren alleen buiten werking stellen waar ze kunnen worden vervangen door hernieuwbare energie, en niet door fossiele brandstoffen.

Veerkrachtige, duurzame gemeenschappen

We moeten

 • het water op de aarde beschermen en het gebruiken voor het in stand houden van alle levensvormen.
 • gemeenschappen klimaatbestendig maken door iedereen, met name frontlinie-groepen en kwetsbare bevolkingsgroepen (mensen met een beperking, kinderen, ouderen, daklozen, ontheemden en mensen in inrichtingen) de middelen te bieden die ze nodig hebben om zich aan te passen aan de klimaatverandering en om de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen. Denk aan betaalbare huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, goed betaald werk, beroepstraining, voedsel en schoon water
 • veranderingen in levensstijl en ‘zero-waste’ strategieën die consumptie verminderen aanmoedigen en ondersteunen, vooral in rijke landen, waar de consumptie het grootste en het meest verspillend is.
 • alle oorlog beëindigen en wereldwijd demilitarisering bevorderen, en het defensiebudget gebruiken om de overgang naar een toekomst met duurzame, hernieuwbare en schone energie te financieren.

Landbouw, ander landgebruik en voedsel

We moeten

 • klimaatvriendelijke landbouw- en veeteelttechnieken invoeren, naast agro-ecologische methoden (landbouwpraktijken die geen kwaad doen aan mensen en ecosystemen, zoals verschillende gewassen tegelijk verbouwen) die koolstof opslaan in de bodem en in vaste planten, zoals bomen.
 • de consumptie van vlees in de rijke landen tot een

gezond en duurzaam niveau verminderen en biobrandstoffen sterk beperken.

 • natuurlijke ‘koolstofputten’ (zoals oceanen, bossen, veengebieden en wetlands) beschermen en herstellen en daarbij mensen die op deze plaatsen wonen actief betrekken.
 • voedselverspilling verminderen en voedselafval composteren.

Vervoer

We moeten

 • toegang bieden tot een fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer dat gebruikt maakt van hernieuwbare energie.
 • onze samenleving zo reorganiseren dat mensen in hun eigen omgeving kunnen wonen en werken, en daardoor minder hoeven te reizen en spullen te verzenden.

Breed organiseren

We moeten

 • de soevereiniteit van inheemse naties en volken ondersteunen.
 • het leiderschap van frontlinie-groepen en jongeren ondersteunen.
 • een wereldwijde beweging opbouwen om de klimaatverandering te beëindigen en uitbuiting en onderdrukking uit de samenleving te bannen, en voor iedereen een duurzame, rechtvaardige toekomst creëren die alle levensvormen en de planeet in stand houdt.
 • er voor zorgen dat de rijke landen middelen ter beschikking stellen voor oplossingen voor klimaatverandering op wereldschaal en dat zij de andere landen technologische en financiële hulp bieden die deze nodig hebben voor initiatieven die passen bij de situatie ter plekke.
 • programma's ontwikkelen voor mensen om hun persoonlijke uitstoot te verminderen, vooral in rijke landen, waar de uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking het grootste is.

Actie ondernemen als HC-ers

Als counselers kunnen we

 • de pijnpatronen onderkennen en ontladen die ons verhinderen de huidige situatie het hoofd te bieden en met iedereen samenwerken aan het soort oplossingen, die het verband laten zien tussen klimaatverandering, onderdrukking en genocide.
 • overal aan mensen vertellen over klimaatverandering, over de oorzaken (inclusief menselijke pijnpatronen), de bereikte resultaten, de ongelijksoortige en onevenredige impact op frontliniegemeenschappen en over oplossingen, dit alles op een manier die hen ertoe brengt om ook individuele en collectieve acties te ondernemen.
 • HC-gereedschap en HC-inzichten breed toepassen en delen.
 • alle zorgen en angsten ontladen die ons rationeel denken en integer en moedig handelen zouden kunnen belemmeren, tijdens de maatschappelijke omwentelingen die zich waarschijnlijk overal ter wereld zullen voordoen, naarmate de klimaatverandering vordert.

 

Herziening voor de PWC

 

 

December 2021

 

Oorspronkelijk in Present Time 195, april 2019

 

Redactie: Goof Buijs

November 2021

 


Last modified: 2022-01-04 17:26:09+00