News flash

🌏 Sustaining All Life 🌍 
Poster Fundraiser


🪻  Webinars  🪻


Creating the Conditions
to Cause a Big Change

Tim Jackins
June 18

 

Hoe we racisme in de milieubeweging kunnen beëindigen

(Tools for Ending Racism in the Environmental Movement)

Handout COP25

 

Racisme* schaadt iedereen en scheidt ons allemaal van elkaar. Racisme vormt en bestendigt de ongelijkheid in onze samenleving en is een onderdeel geworden van onze maatschappelijke instellingen. Het beperkt de toegang van de meerderheid van de wereldbevolking tot de hulpbronnen van de samenleving. Racisme wordt in stand gehouden door geweld, bedreiging met geweld, verkeerde informatie, leugens, isolement en hebzucht. In de vorm van slavernij, apartheid en veel soorten rassendiscriminatie heeft het het leven van honderden miljoenen mensen beschadigd of verwoest.

Afrikanen, Afrikaanse nakomelingen, inheemse volkeren, Aziaten, Aziatische nakomelingen, eilandbewoners uit de Stille Oceaan, Latino's/Latina's, Chicano’s/Chicana's, Mestiezen, Arabieren en Arabische nakomelingen, kortom gekleurde mensen, hebben onevenredig veel last van de gevolgen van het oorspronkelijk in Europa ontstane racisme, de door de mens veroorzaakte klimaatcrisis en de vernietiging van het milieu. Mede door racisme is de mainstream milieubeweging in de landen die wereldwijd dominant zijn, traag geweest bij het herstel van deze verwoesting en heeft zij de perspectieven van deze groepen gemarginaliseerd of uitgesloten. Dit onbewuste en niet ter discussie gestelde racisme heeft gemaakt dat de beweging deze bevolkingsgroepen niet verwelkomd heeft.

Hoewel racisme gericht is op bepaalde delen van de bevolking, heeft het een beschadigend effect op de gehele samenleving. Het beperkt de vooruitgang van de samenleving en de vooruitgang van elk individu binnen die samenleving naar een volwaardig en betekenisvol leven. Racisme beperkt ook de effectiviteit van de milieubeweging door haar focus en visie te beperken en verhindert dat de beweging sterk, divers en verenigd wordt.

Om een einde te maken aan racisme moet beleid veranderen, moet het racistische gedrag stoppen, moeten de door racisme veroorzaakte onrechtvaardigheden worden hersteld en moeten alle mensen herstellen van de schade die hen door racisme is aangedaan. Het helen van de schade die door racisme aan individuen is toegebracht is niet hetzelfde als het beëindigen van racistisch beleid, maar alleen door het genezen van deze kwetsuren kunnen we er zeker van zijn dat racistisch gedrag niet zal doorgaan en dat racistisch beleid niet in andere gedaanten weer zal opduiken.

 

* We definiëren racisme als de eenzijdige, systematische, geïnstitutionaliseerde onderdrukking van mensen op basis van huidskleur of op basis van het vermoeden dat ze deel uitmaken van bepaalde geracialiseerde groepen.

 

Om racisme volledig uit te bannen, moeten we herstellen van drie vormen van schade:

  1. De aantasting van de denkwereld van degenen die door de maatschappij zijn geconditioneerd om de uitvoerders van het racisme te zijn
  2. De schade die is toegebracht aan de mensen die het doelwit zijn van racisme
  3. De schade door de houding van de onderdrukte groepen ten opzichte van zichzelf, waardoor ze racistische en foutieve informatie over zichzelf, andere leden van hun groep en andere gekleurde groepen geloven.

Alle drie de vormen van schade kunnen worden geheeld als er goed naar mensen kan worden geluisterd en ze ondersteund kunnen worden om hun opeengestapelde pijn te laten gaan. Het doen van dit helende werk bevrijdt de geest van mensen van de schade van racisme en laat mensen zich goed voelen over zichzelf en zichzelf waarderen. Het kan mensen helpen om na te denken over hoe racisme in de milieubeweging en de maatschappij in het algemeen wordt geuit en hoe dat kan worden aangepakt. Het kan mensen helpen om over de grenzen van de onderdrukking heen samen te werken en actie te ondernemen om zaken recht te zetten.

We moeten allemaal genezen van de gevolgen van racisme om een gezamenlijke beweging te kunnen creëren die een einde maakt aan de aantasting van het milieu, de klimaatcrisis en die het milieu herstelt. Dit is geen gemakkelijk werk en het kost tijd. Velen van ons verzetten zich tegen emotioneel werk. We hebben misschien het gevoel dat we er geen tijd voor hebben. Of misschien hebben we het gevoel dat we alleen in staat zijn geweest om te slagen in het leven door niemand te laten zien hoezeer we gekwetst zijn. We kunnen ons schamen of opgelaten voelen door onze gevoelens. We hebben het wellicht overleefd door onszelf gevoelloos te maken voor de kwetsuren die we met ons meedragen, en door aan te nemen dat we er nooit vanaf zullen komen. We kunnen het gevoel hebben dat het ondraaglijk zou zijn om naar die gevoelens te kijken en ze weer te voelen. Misschien is dit omdat we geen kans hebben gehad om ons verhaal te vertellen of omdat we niet goed zijn behandeld toen we probeerden het te vertellen.

In Sustaining All Life hebben we geleerd dat het mogelijk is om de emotionele schade van racisme en geïnternaliseerd racisme te genezen, en we bieden een manier aan om dit te doen. Helen van de gevolgen van racisme is geen vervanging voor het nemen van maatregelen om een einde te maken aan institutioneel racisme, maar het is een essentieel onderdeel van het werk om een einde te maken aan racisme. Het is van levensbelang om op grote schaal effectief te worden in het werk om een einde te maken aan de vernietiging van het milieu.

Het werk van Sustaining All Life en United to End Racism

Het is mogelijk om de gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te beperken en het milieu te herstellen. Daar zijn enkele zeer grote veranderingen in onze economie en ons leven voor nodig. De organisaties Sustaining All Life en United to End Racism denken dat de milieucrisis alleen kan worden opgelost als we eveneens een einde te maken aan racisme, genocide op inheemse volkeren, klassisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking. De impact van milieuvernietiging en klimaatverandering raakt mensen die het doelwit zijn van deze specifieke vormen van onderdrukking het meest. Om de noodzakelijke veranderingen te realiseren is een massale, wereldwijde beweging nodig van mensen van allerlei achtergronden die zowel de effecten van de klimaatverandering als de gevolgen van het racisme bestrijden. 

Sustaining All Life en United to End Racism denken dat het volgende ons tegenhoudt bij het opbouwen van een grote en krachtige beweging:

  • voortdurende verdeeldheid (meestal veroorzaakt door onderdrukking, vooral racisme en klassisme) tussen naties en tussen groepen mensen onderling;
  • wijdverspreide gevoelens van ontmoediging en machteloosheid;
  • het ontkennen van de almaar toenemende schade aan het klimaat en de falende aanpak ervan;
  • problemen bij het effectief verduidelijken van het verband tussen de milieucrisis en het falen van ons economische systeem.

Sustaining All Life en United to End Racism zijn bezig om deze en andere kwesties aan te pakken. 

De rol van onderdrukking

De economie en politiek van onze verschillende samenlevingen vereisen groei en winst. Er is weinig aandacht voor mensen, voor andere levensvormen of voor de aarde. Dit leidt tot uitbuiting en onderdrukking. Vormen van onderdrukking (zoals racisme, klassisme, seksisme en de onderdrukking van jongeren) treffen iedereen en veroorzaken grote onrechtvaardigheid, beperken de toegang tot hulpbronnen en schaden het leven van miljarden mensen. Als we eenmaal met onderdrukking te maken hebben gehad, hebben we de neiging om de pijn die we hebben meegemaakt, ook anderen aan te doen. Veel van de psychische en emotionele schade die mensen is aangedaan, ontstaat door deze doorgegeven pijn. Hoewel mensen hierdoor vaak op een onderdrukkende manier gaan handelen, is onderdrukkend gedrag niet aangeboren. Het ontstaat alleen als iemand emotioneel gekwetst is. Onderdrukkende samenlevingen maken misbruik van deze kwetsbaarheid om economische uitbuiting tot stand te brengen en in stand te houden.

Het belang van het helen van persoonlijke pijn

De psychische en emotionele schade die ons wordt berokkend door onderdrukking en andere kwetsende ervaringen, belemmert ons vermogen om helder te denken en zet groepen mensen tegen elkaar op. Dit maakt het moeilijk om na te denken over de klimaatcrisis en er effectief op te reageren. Mensen zouden zich nooit coöperatief opstellen in een samenleving die mensen uitbuit en het milieu schade toebrengt, als ze niet eerst zelf gekwetst waren.

Herstellen van de pijn, die onderdrukking in stand houdt en leidt tot ander schadelijk gedrag, is niet gemakkelijk en kost tijd. Velen van ons willen hier niet aan. We hebben het misschien overleefd door onszelf gevoelloos te maken voor de schade die onderdrukking ons heeft berokkend. Anderen gaan ervan uit dat we er nooit van af zullen komen.

In Sustaining All Life en United to End Racism hebben we geleerd dat we onszelf kunnen bevrijden van deze pijn en barrières voor een effectieve organisatie kunnen slechten. We kunnen genezen van pijnlijke ervaringen als iemand aandachtig naar ons luistert en ons toestaat en aanmoedigt om verdriet, angst en andere pijnlijke emoties los te laten. Dit gebeurt door middel van een natuurlijk genezingsproces: praten, huilen, bibberen, boos zijn en lachen. Als we in een ondersteunend netwerk pijnlijke gevoelens kunnen laten gaan, kunnen we verbonden, hoopvol, attent, vreugdevol en toegewijd blijven. Dit versterkt op zijn beurt ons vermogen om een beweging op te bouwen die als doel heeft om de effecten van klimaatverandering en racisme te stoppen.

 

Voor meer informatie:

www.sustainingalllife.org

www.unitedtoendracism.org

adres: Sustaining All Life/United to End Racism 719 Second Ave North, Seattle, WA 98109, USA

e-mail: sal@rc.org

tel: +1-206-284-0311

 

Sustaining All Life (SAL) is een internationale organisatie die zich ten doel stelt klimaatcrisis op te lossen door een einde te maken aan alle verdeeldheid onder mensen. United to End Racism (UER) is een wereldwijde groep mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die zich inzetten om een eind te maken aan racisme in de wereld en andere groepen ondersteunen bij het bereiken van dit doel. UER en SAL zijn projecten van Herwaarderingscounselen (HC) en maken gebruik van HC-gereedschap. Herwaarderingscounselen is een goed omschreven theorie en praktijk die mensen van alle leeftijden en achtergronden leert om elkaar effectief te helpen bevrijden van de emotionele littekens van onderdrukking en andere pijn. Door om beurten naar elkaar te luisteren en emotionele ontlading aan te moedigen, kunnen mensen oude pijn genezen en zijn ze beter in staat om te denken, zich uit te spreken en anderen te organiseren en te leiden in het opbouwen van een wereld waarin de mens en andere levensvormen worden gewaardeerd en het milieu wordt hersteld en behouden. Herwaarderingscounselen bestaat momenteel in 95 landen.

 

 

 

April 2020

 

 

 

 

 

 


Last modified: 2023-04-15 09:24:12+00