ÌTSÍWÁJÚ ÀWN ÌLÀNÀ TÍ À NÍLÒ NÍ ÈDÈ YORÙBÁ

Ní àpéjọ àgbáyé wa, tí a máa ń ṣe ní dún mṛin méṛin, a máa ń ṣe ìlsíwájú àwn ìtṣ óṇ à wa, a sì máa ń fi ìmò e ḳ an lórí àwn ohun tí a f́ e, àti ohun tí ó e pàtàkì sì agbègbè wa àti àgbáyé. Ní àpéjàgbáyé wa ní dún 2022, èmi yóò dábàá pé kí a gba, kí a sì mú ̀r̀ ìyípadà ojú-j́ ló kúnkúndùn.

Láàrín àwn àpéjàgbáyé wa, ó jé ̣ojúe mi, ǵǵ bíi ni ìt́kasí kárí ayé láti fí àwn ètò tí a nílò síwájú. Ní dún 2017, mó dábàá ètò ìmúlò kan lórí ìyípadà ojú-j́ láti e ìtṣ óṇ à wa títí di àpéjọ àgbáyé ti ó ń bọ̀, èyí tí ó yká e ní dún 2021. Fún ipò pàjáwìrì tí ojú-j́ wá ĺẃ ĺẃ àti ìdí pé kí a gbé ìgbésè láì fi àkókò sòfùn. Mo ń fi àwọn ìlànà ẁnyí síl̀ láti darí wa títí di àpéjàgbáyé ti dún 2022:

Agbègbè RC, tí ó mọ ẹ̀rí tí ó hàn gbangba àti eewu tí ìyípadà ojú-j́ tí ènìyàn e okùnfà r̀, yóò e ètò àti àtìlỵ ìn fún àwn magbègbè r̀ láti lè dojú kìpèníjà yí àti wíwá ̀nà láti da dúró àti yíyipadà.

A óò e àtìĺyìn fún gbogbo àwn mọ ẹgb́ agbègbè RC láti lè mú ohùn tí ó ń dí wọn ĺẃ kúrò láti má kópa nínú akitiyan láti e ìt́jú àgbáyé. Ní e èyí, a mgbogbo ipá tí ìnilára kó láti dá wàhálà ojú-j́ sílàti ìwúlò e ìlòdì sì ìnilára láti lè wá ̀nà àbáy.

A ó fí ààyè síl̀ fún àwn mọ ẹgb́ agbègbè RC láti péjkí wṇ sì jíròrò lórí ̀r̀ náà, sísàti ìdàgbàsókè àwn ìm̀ràn tuntun, àwn ìlànà bí lílo wèbínà àti ìronú-àti-t́tísí àti àwn ̀nà míràn tí ó le mú òye wá.

Láti e iṣẹ́ pàtàkì yí, yíò nílò kí olúkúlùkù wá kojú àwn gbígbà sílìpṇ jú tí ó ti mú wá ronú bí aláìlágbára àti bí ni tí ó dá wa. Láti mú àwn gbígbà sílè ìpṇ jú ẁnyí kúrò, a óò ḱ ̀ḱ láti máa t̀síwájú- àti fífi ẃ so ẃp̀ àti ìgbḳ èḷé tí ó p- nínú ìbásep̀ wá p̀lú àwn ènìyàn àti e alátakò sí àwn ìlànà tì kò bójú mu.

A lè e ìrànĺẃ fún ara wa láti ḱ ̀ḱ àti lóye nípa ipò tí a wà ĺẃĺẃ, p̀lú ìkópa ni-kọọkan, àwn ènìyàn àbínibí, àti àwn gb́ tí ń ṣié láti dá ìyípadà ojú-j́ dúró. Èyí óò fún wa ní ìm̀ tààrà àti tako àwn gbígbà sílìpṇ jú tí ìpínyà àti àìní olùrànĺẃ.
A óò tún pín ìm
̀ àti ìe wá, kí àwọn tí ń ṣié lórí ìyípadà ojú-j́ lè ié dáradára síi.

Orúkmi ni
Adékúnlé Akinolá Agbègbè RC, Ìlú Àkúré, Orílè-èdè Nàìjíríà.


Last modified: 2022-12-16 23:40:10+00