News flash

🌻  WEBINARS  🌻

Moving Forward from the World Conference
led by Tim Jackins
February 5

Threats from Nuclear Weapons
led by Julian Weissglass
February 11

Unified Goal on the Climate
led by Diane Shisk
& Janet Kabue
March 4 or 5

סדנהליהודיםולפלסטיניםבישראל

ביוםשישיהאחרוןשלנובמבר,הנהגתיבפעםהשלישיתיוםלפעיליםחברתייםפלסטיניםויהודים

תושביישראלבנושאשחרורמהשפעותשלגזענות. גםהיוםהזההיהחלקמפרויקטשאנימרכז

בעולםהרחבשמטרתוהיאליזוםפעילויותשלדיאלוגביןיהודיםלפלסטיניםבישראל¨וכןלתמוך

בפעילויותאחרותשקיימותבתחום

במהלךהיוםהזהחשפתיבפניהמשתתפיםאתהתיאוריהוהכליםשלהייעוץההדדיבנושאשחרור

מדיכויבכללומגזענותבפרטעלמנתלסייעלאנשיםלהגיע¨שכנעתיאתהעמותהבהאניעובד

לשלםסכוםסמלילאנשיםשלוקחיםחלקביוםהזהאנילאחושבשהכסףעצמומהווהאתהסיבה

לכךשאנשיםמגיעיםאבלזהמסייעלחלקמהנשיםבעלותהמשפחהשישעליהןלחץגדוללהיות

בביתבסוףהשבוע.

בפעמייםהראשונותשהנהגתיאתהיוםהזהבחרתיבקפידהרבהמיהםהמשתתפיםשאנימזמין

הזמנתיכמעטרקאנשיםשהכרתיושחשבתישיכוליםלהשתלבמהרבתוךהקהילהשלהייעוץ

אולםלאחרשכחודשייםקודםלכןנאלצתילבטליוםשתוכנןכיווןשלאהגיעומספיקמשתתפים

, החלטתיבפעםהזאתלהזמיןאנשיםבאופןחופשייותראניאימצתיאתהגישהלפיהישאנשים

שאנחנומנסיםלהביאלייעוץ¨וישכאלהשאנחנורוציםלהביאאתהייעוץאליהםעלכןהעזתיגם

להזמיןמספראנשיםשלאפגשתיקודםלכן¨אוכאלהשהייתיספקןלגביהםאבלעדייןהאמנתי

שיוכלולשמועאתהאינפורמציהבלילהתגרותיותרמידייושישלהםמידהמסוימתשלתשומתלב

אניחושבשזאתהייתההחלטהטובה.חלקמהאנשיםשהכרתיזהמכברהפתיעואותיבנכונות

שלהםלפתוחדבריםולעבודעליהםבצורהפתוחה¨כמוכןהיואנשיםשלאהכרתיקודםשמאוד

התלהבומהרעיונותשלנוומבקשיםלהמשיךולקבלמידעעלהייעוץ- אבלאוליחשובמכל- זה

אילץאותילהתמודדעםהפחדיםשליולאתגראתהגבולותשליעצמיזהנתןליאפשרותלבחון

בצורהישירהיותראתהעוצמהשלמהשישלנולהציעאפילובקבוצהבההידעוניסיוןשל

המשתתפיםמבחינתייעוציתהיומוגבליםזוהייתההוכחהנוספתעבורילכךשמהשאנחנומציעים

הואחיוניושכלאחתרוצהאתזה- ביןאםבמודעאושלאבמודע.

16 אנשיםהגיעולאירועמתוכן6 פלסטיניות, 4 מזרחיותוהיתראשכנזיותשלושמהמשתתפותהיו

מנהיגותקרובותאליימהקהילהשהגיעועלמנתלתמוךביוהןהיוומשאבמשמעותיעבור

יתרהמשתתפותועבורישתייםמהיהודיותהאחרותכברהשתתפוכיתתיסודותוהיועודכמה

שהשתתפוכברבימיםהקודמיםשהנהגתי

בגללשמרביתהמשתתפיםלאממשידעולמההםבאים¨ובגללשאנייודעהיטבאיךנראיםבדרך

כללמפגשיםכאלובתחוםשל¢מפגשידיאלוגיהודי-פלסטיני¢החלטתילהתחילב¢סימוןגבולות¢

הגדרתימהלאנעשהביוםהזה- לאנקייםדיוניםלאנחליףדעותורעיונותולאנתווכחבמקוםזה

אנחנונלמדונתנסהבפרקטיקהחדשהאמרתילמשתתפותשהןאינןחייבותלהסכיםעםמהשאני

אומרושאוליאניטועה¨אבלאנימציעשאםאתןכברכאןתנסואתמהשאנימציעאנימכירהיטב

אתדפוסיהביקורתשלאנשיםשפעיליםבתחוםהזה®ושלישראליםבכלל©ונדמהשלמרבית

המשתתפיםזההיהמועיללנסותולוותרעלהביקורתהזולפחותלזמןמוגבלוזהסייע

להםלהקשיבלרעיונותשניסיתילהביא.

אחרכךעשיתימהשאניבדרךכללעושהבהרצאותמבוא- תיארתימהיבתאדם®אניחושבשזה

תמידנחוץ¨בעיקרבסדנאשעוסקתבגזענות( הזכרתיכמהכלאחתואחדמאיתנונולדה

טובהוכמהכולנונולדיםמלאיתשוקהלקשרוקירבהדיברתיגםעלעדכמהאנחנורגישים

לפגיעותשונותועלהאופןשבומצוקותמשפיעותעלינואחרכךסיפרתיעלפורקןועלהאופןשבו

תהליךהפורקןמסייעלנולהחליםמפגיעותשחווינווגםעלהדבריםשאנויודעיםשמסייעיםלפורקן

כמותשומתלבוקשרעשינומיניסשניםבזוגותאושלישיותואחרכךמרצßישוקרוןליאורשהייתה

סדנהליהודיםולפלסטיניםבישראל

אחתהתומכות,עשתההדגמהעםאישהפלסטיניתשכברהייתהבעברבמפגשיםהאלה

ושמגלהענייןרבבייעוץהיאפרקהלעומקוזוהייתהדוגמהמצוינתלכולםעלמהואיךאנחנומנסים

לעשות.

אחריזההתחלקנולקבוצותפורקןקטנותשהונהגועלידיהיועצותהוותיקותהפעםהחלטתי

שהקבוצותיהיומעורבותמבחינתזהותאתניתובמקוםזהלהתחלקלקבוצותעלרקעמגדריכך

שבכלהקבוצותהיומשתתפותמרקעיםשוניםאניהנהגתיאתהגבריםשהגיעו®פלסטיני¨מזרחי

ושניאשכנזיםכוללאותי©כולםנגעובדבריםמעברםבאופןעמוקואמיץוחלקאףפרקוגם

בקבוצותהאחרותהמנהיגותדיווחושהיהפורקןועיסוקאמיץבחומרים

אחתהתומכות,עשתההדגמהעםאישהפלסטיניתשכברהייתהבעברבמפגשיםהאלה

ושמגלהענייןרבבייעוץהיאפרקהלעומקוזוהייתהדוגמהמצוינתלכולםעלמהואיךאנחנומנסים

לעשות.

אחריזההתחלקנולקבוצותפורקןקטנותשהונהגועלידיהיועצותהוותיקותהפעםהחלטתי

שהקבוצותיהיומעורבותמבחינתזהותאתניתובמקוםזהלהתחלקלקבוצותעלרקעמגדריכך

שבכלהקבוצותהיומשתתפותמרקעיםשוניםאניהנהגתיאתהגבריםשהגיעו®פלסטיני¨מזרחי

ושניאשכנזיםכוללאותי©כולםנגעובדבריםמעברםבאופןעמוקואמיץוחלקאףפרקוגם

בקבוצותהאחרותהמנהיגותדיווחושהיהפורקןועיסוקאמיץבחומרים

אחריהפסקהעברתילדברבאופןישירעלגזענותועלהאופןשבוהיאמעוותתאתמערכותהיחסים

שלנוואתהתפישהשלנוהאחתאתהשניוכןאתעצמנועשיתיהדגמהעםהגברהפלסטיניוהוא

עבדבפתיחותעלהאופןבוההיסטוריההפלסטינית¨והדיכויהשפיעועלחייוהואיכולהיהלבכות

בכיעמוק, ורביםמהמשתתפיםהאחרים-יהודיםופלסטיניםבכואיתוהואהיהאמיץוכנהמאוד.

מחשבהאחתהייתהליבעקבותהיוםהזההיאשהמפגששלהפלסטיניםוהיהודיםביחדמקשה

עלהמזרחייםאניהדגשתיאתהעובדהשמזרחייםהינםקבוצהמדוכאתושפלסטיניםומזרחיים

שייכיםלמעשהלאותהקבוצה¨וכןאתהעובדהשהגזענותהאשכנזיתהלבנהפוגעתהןבפלסטינים

והןבמזרחייםועדיין,ישהבדליםבמצבשלהקבוצותהאלובישראלהמזרחייםהותנועל

ידיהאשכנזיםלהיותגםהםהמדכאיםשלהפלסטיניםוהמזרחייםשחיובארצותערבדוכאועלידי

האוכלוסיותהמקומיותשם

בסיטואציהשהייתהבמפגש¨היהלמזרחייםקושילהביאאתהסיפורשלהםלגביאיךהםדוכאו

כשהמזרחייםהקשיבולסשניםשלהפלסטיניםהםעשוזאתמעמדתהמדכאאבלהקושישל

המזרחייםנובעגםמזהשלאנשיהשמאלהאשכנזיםישנטייהמובהקתלנסותולהתחברלפלסטינים

תוךשהםמדלגיםעלהמזרחייםחלקמהגזענותהאשכנזיתכלפיהמזרחייםמתבטאתבהדרה

ובהתעלמותמהסיפורהמזרחיובתחושהשכאילוהסיפורהפלסטיניהואמשמעותייותרזהומשהו

שאנחנו,האשכנזים,צריכיםלפרוקעלמנתלהביןאיךלהיותבעליבריתטוביםלאנשיםמשתי

הקבוצותאנימנסהלהביןאיךלתתיותרמקוםלסיפורהמזרחיבמצביםכאלובעתיד.

האירועהזהדחףאותיואתיתרהמנהיגותשהיושם- לחשובשובעלגזענותהןכלפימזרחיםוהן

כלפיפלסטינים, עלהמקוםשלהיהודיםכבעליבריתשלהפלסטינים¨והתפקידשלייעוץהדדיבסיום

הקונפליקטהאליםבמזרחהתיכוןאנימתכנןלערוךעודכמהימיםכאלהבעתידהקרובואנימאוד

נרגשלקראתזהזהשיעורנהדרבשבילי.

עופרליאור

תובל

ישראל

הודפסמתוךרשימתהדיוורהאלקטרונישלחבריקהילתהייעוץההדדי

SEATTLE, WASHINGTON, USA • AMANDA MARTINEZ


Last modified: 2019-08-02 19:10:25+00