News flash

Videos of SAL/UER Climate Week events

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through July 2021

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

התחייבויות של יהודים/יהודיות

 

התחייבות יהודים נגד בידוד

למען ההשרדות ארוכת הטווח של עמי, אני מתחייבת/מתחייב בזאת חגיגית, שמרגע זה והלאה אתייחס לכל אדם שאפגוש כאילו הוא מתאווה להיות חברי החם והקרוב, חבר אמין ובעל ברית נאמן, בכל מצב. וזה אומר ש...

למען ההשרדות ארוכת הטווח של עמי, אני מתחייבת/מתחייב בזאת חגיגית, שמרגע זה והלאה אתייחס לכל אשה שאפגוש כאילו היא מתאווה להיות חברתי החמה והקרובה, חברה אמינה ובעלת ברית נאמנה, בכל מצב. וזה אומר ש...

 

התחייבות נשים יהודיות כלפי גברים

אני מבטיחה לא להתלונן, להביע אכזבה או אי-שביעות רצון שאינך מתקרב אלי לגמרי.

במקום זאת, אביא לידיעתך תמיד, שאתה אוהב אותי בצורה מושלמת.

 

התחייבות גברים יהודים כלפי נשים

אני מבטיח לזכור שאת מושלמת עבורי, לומר לך זאת בכל עת, ולהפקיד את חיי בידייך בשלמותם.

 

התחייבות נגד מסכנות

מרגע זה והלאה, אני מתחייבת לא להכנע לצורך הישן והממכר, להרגיש או לבטא עד כמה אני מרגישה מסכנה, מתוך תקווה לקבל עזרה.

במקום זאת, אזכור ואפעל בידיעה שאני כבר לגמרי מאושרת, שאני כבר חיה חיים טובים ביותר, ושהכל פועל לטובתי.

אני מחליטה להיות רותי לוי המושלמת, במלוא הדרה, אפילו אם ארגיש שאין ולו קרן אור אחת של תקווה.

מרגע זה והלאה, אני מתחייב לא להכנע לצורך הישן והממכר, להרגיש או לבטא עד כמה אני מרגיש מסכן, מתוך תקווה לקבל עזרה.

במקום זאת, אזכור ואפעל בידיעה שאני כבר לגמרי מאושר, שאני כבר חי חיים טובים ביותר, ושהכל פועל לטובתי.

אני מחליט להיות יוסי לוי המושלם, במלוא הדרו, גם אם ארגיש שאין אפילו קרן אור אחת של תקווה.

 


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00