News flash

SAL/UER Videos

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through December 2022

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

נשים, גברים, מלחמהוסקסיזם

אניאישהשגדלהכלהחייםבקרבתמלחמה (מלחמהפעילהאואיוםבמלחמה). מזהתשעשניםאניפורקתבכיווןשלהחלמהמפגיעותמלחמה.

כאשראניעובדתעלמלחמותוהפגיעותשלהן, ישגירוימחדששלהצורךהקפואשלי[1]בהגנה. סקסיזםאומרלישגבריםהםמקורההגנה, ולארקזהאלאשאזכהבהגנתושלגבראםאהיה "האחת" (הקלטותעתיקות, שגבריםיגנועלהאימהותשלילדיהם). זהעלוללדחוףאותילרצותבלעדיותביחסים, כוללעםיועצים, ולהרגיששככלשגבר "אוהב" אותיבאמת, זהמשפראתסיכוייההשרדותשלי.

דרךאחתשבהמלחמהוסקסקשוריםזהלזה, היאשבזמןמלחמהגםגבריםוגםנשיםעלוליםלהרגישדחףמוגברלמיןולקרבהבעלתאופימיני – אוליזודרךלהרגיששאנחנובחיים, לשמראתהמיןהאנושיאולמצואאינטימיותונחמה (אנחנומכיריםאתהתופעהשבשניםשאחרימלחמותישהרבהתינוקות) – "רצינולמלאבגופנואתמהשחיסרההמלחמה", כמאמרהמשורר...

מלחמותיוצרותהקלטתרקעלפיהגבריםעלוליםלהיהרגבמלחמה, ושיכוללהיותשישלנואתכםרקלזמןמוגבל. הקלטותאלומובילותאותנו "לוותרלכם", לעגלפינות, להיותטובותאליכם, בקיצור – להנותמכםכלעודישלנואתכם (למקרהשתהרגומחר). בנוסף, החברההטילהעלינואתהתפקידלרפאאתפצעיהגוףוהנפששלהחוזריםמןהקרב, וכלזהביחדמשפיעעלהיחסיםשלנועםכלהגברים, כוללילדיםצעירים, כליום. זהלאמקדםיחסיםשוויוניים, ובדרךכלללאיכלולויכוחיםאודרישותבנוגעלסקסיזם.

סקסיזםמלמדאותנושאנחנולאיכולותלשחקבכלהמגרשים, ובמסגרתהזו "מלחמההיאלאענייןלבנות". מסיבהזואנחנועלולותלהרגישלפעמיםשסיוםהמלחמהלאנמצאבידינו. אנחנועשויותלהאשיםאתכםבסתרליבנובזהשאתםגורמיםלמלחמה, לכעוסעליכםמאודובאותוזמןלהרגישרעלגביעצמנו, עלכךשלאהצלחנולעצוראתהמלחמותולהגןעלהילדיםשלנו, הגבריםשלנוועלעצמנו. וזהמתערבבגםעםההערצהעלכךשאתםמוכניםלהילחםבשביללהגןעלינו, ועםשברוןהלבהעצוםעלהמחירשכרוךבכך.

אתהעבודההזוחשובשנעשהלחודוגםביחד. אניחושבתשזהיהיהמועילעבורגבריםלשמועאתהפרטיםשלאיךנפגעתיעלידימלחמה. נשיםהן "קורבנותמשניים" שלמלחמה, במובןזהשגבריםנפגעיםבמלחמהוכתוצאהמכךפוגעיםאחרכךבנשים, אבל  נשיםהןגםקורבנות "ידראשונה" שלמלחמה – כבניאדםוכנשים (גםבאופןישירכלוחמות, תומכותלחימה, קורבנותאונסואלימות, וגםבאופןעקיף – למשלכתוצאהמחלוקתהמשאביםוהכוחבחברה).

ישלנומאבקלהחליםמכלפגיעהשלמלחמה, להיותאנועצמנו, להיותביחסיםטוביםעםגבריםועםנשיםולדעתשהעולםשייךלנו – אםנראהאתזהאחתלשניזהיהיהצעדחשובבבנייתהבריתותשאנוזקוקיםלהםכדילסייםאתהמלחמות.

עםכלאהבתי,
תמישמיר
ישראל
פורסםברשימתהדיוןהאלקטרונית
לחבריקהילותיעוץהדדי


[1] צורך קפוא הוא מונח שבו משתמשים ביעוץ הדדי לתיאור פגיעה שנוצרת כאשר צורך אמיתי שלנו אינו מתמלא בילדות. הפגיעה הזו מכריחה אותנו לנסות שוב ושוב למלא את הצורך הזה בהווה, אבל הצורך הקפוא אינו יכול לקבל מענה; אפשר רק לפרוק אותו.


Last modified: 2019-05-02 14:41:35+00