News flash

Videos of SAL/UER Climate Week events

Racism and the Collapsing Society, Barbara Love and Tim Jackins, June 7, 2020

RC Webinars listing through July 2021

New Online Workshop Guidelines Modifications


 

Bagong polyeto! • A New Pamphlet!

Mga Paraan para sa Pagtatag ng Kilusan
Tungkol sa Pagbabago ng Klima

Para sa mga Aktibista at sa mga Tagapagtatag ng Kilusan tungkol sa Pagbabago ng Klima

May impormasyon tungkol sa

  • Pagpigil ng pang-aapi habang nagtratrabaho tayong pigilan ang pagbabago ng klima
  • Pagtulong sa ating sarili bilang aktibista
  • Panimula tungkol sa teorya ng Pakikinigang Magkapwa
  • Mga Paraan ng Pakikinigang Magkapwa para sa Pagtatag ng Kilusan

Umorder na ngayon!

(Malapit ng lumabas ang Ingles na bersyon!)

$1.00, at karagdagang kabayaran para sa selyo at pag-asikaso

Pumunta sa   para umorder.

Tools for Climate Organizing

For your Tagalog/Filipino-speaking climate activist and organizer friends

Includes information on

  • Ending oppression as we work to end climate change
  • Sustaining ourselves as activists
  • Basic RC theory
  • RC tools for organizing

Order now!

(English version available soon!)

$1.00, plus postage and handling

To order, go to 

www.rationalisland.com 


Last modified: 2021-10-20 04:39:01+00